Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fiskelägen Hamra

Vändborgs gamla hamn

Fiskeläget vid Vändburgs gamla hamn ger en god bild av fiskenäringens utveckling på Gotland.

Här finns cirka 15 bodar från 1900-talets första hälft - men också tre äldre flistaksbodar uppförda på 1800-talet.

Bodarna är av skiftande typ och storlek, mer än hälften är av sten.

Fiskeläget visar på ett intressant sätt utvecklingen av fiskets förändrade behov under 1900-talet.

Trots ett första större hamnbygge under 1930-talet och därefter återkommande förbättringar och utbyggnader av hamnen har fiskeläget kvar ett genuint intryck av gotländskt fiskeläge.