Kontakt

Regionarkivet
Besöksadress: Arkivcentrum Gotland, Broväg 27, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 93 93
E-post: regionarkivet@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Folkskolor

Folkskolornas arkiv förvaras i kommunarkivet även från den tid då skolan var kyrkans sak.

Skolrådets handlingar, däremot, förvaras i resp kyrkoarkiv (i Landsarkivet i Visby). Skolarkivens ålder varierar. Ett skäl till detta är att skolorna tillkom vid olika tidpunkter i de gotländska socknarna men det beror också på att arkivhandlingar har förkommit - eller kanske aldrig bevarats.

Genom 1842 års folkskolestadga fastställdes det att varje socken hade skyldighet att anordna en skola, där barnen skulle börja senast under nionde levnadsåret. En skolstyrelse med kyrkoherden som självskriven ordförande ansvarade för verksamheten. Varje församling på Gotland utgjorde ett skoldistrikt.

1930 års skolstyrelselag lade huvudmannaskapet för den obligatoriska skolan hos den borgerliga kommunen, under förutsättning att kommun och skoldistrikt sammanföll och att kommunal- eller stadsfullmäktige fanns. Vid kommunsammanslagningen 1952 ändrades skoldistrikten på Gotland så att de kom att omfatta storkommunerna. Därmed kom den obligatoriska skolan på Gotland helt att tillhöra den borgerliga kommunen.


Reglemente för Tingstäde skola 1847

"Läraren ligge det om hjertat, att med flit, noggranhet och tålamod undervisa och handleda barnen...".

Läs det spännande reglementet från Tingstäde skola 1847 här