Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Koncerngemensamma styrdokument

Uppdraget som Region Gotland har är mycket omfattande och komplext. Organisationen är stor med många medarbetare och chefer inom olika typer av verksamheter.

Verksamheterna inom Region Gotland styrs av många olika styrdokument. Några gäller alla nämnders verksamhet. Andra är mer verksamhetsspecifika. 

Styrdokumenten finns samlade under rubriker i menyn.

Ett av de mest centrala och övergripande styrdokumenten är Vårt Gotland 2040 som handlar om var Gotland ska vara år 2040. Tanken är att den ska vägleda alla beslut som berör Gotlands utveckling.

Varumärkesplattform för Gotland handlar om bilden av Gotland och handlar om hur vi alla kan hjälpa till att stärka den så att fler människor vill bo, verka och besöka ön.