Kontakt

Regionarkivet
Besöksadress: Arkivcentrum Gotland, Broväg 27, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 93 93
E-post: regionarkivet@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kommunala arkiv

Region Gotland och dess föregångare har en lång och intressant historia. De kommunala arkiven är väl bevarade och utgör en viktig källa att hämta kunskap ur när man vill lära mer om kommunal verksamhet genom tiderna. Arkiven rör ofta frågor som ligger nära människors vardag, t.ex. utbildning, boende, kultur, fritid, hälso- och sjukvård.

Det finns ovanligt många kommunala arkiv på Gotland, med tanke på regionens storlek. Det stora antalet beror på att varje församling på Gotland under perioden 1863-1951 var en egen kommun med egna nämnder.

År 1952 skedde den första sammanslagningen från 92 landskommuner till 13 storkommuner, vid sidan av Visby stad och landstinget. 1971 sammanslogs all kommunal verksamhet inklusive landstinget till en enda kommun, Gotlands kommun.

Ordet "kommun" kommer från latinets communis, som betyder gemensam. Kommunerna är alltså till för att lösa medborgarnas gemensamma frågor. Begreppet kommun började användas i Sverige i och med 1862 års kommunallagar.