Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Gotland: Grönt Centrum
Tfn: 0498-69 10 50
E-post: info@grontcentrum.se

Susanne Welin-Berger, vd, tfn: 070-726 28 88

Webbsida: Gotland Grönt Centrum

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Lövsta - ett framtida grönt centrum

Gotland Grönt Centrum har startat sin verksamhet den 1 januari 2015. Här kan du läsa mer om projektet innan starten.

Förstudie genomfördes år 2013
Under 2013 genomfördes en förstudie som Region Gotland och Länsstyrelsen på Gotland har finansierat, där förutsättningarna för ett grönt centrum undersöktes. Projektledare och ansvarig för förstudien var konsulten Olof Karlander. Förstudien presenterades den 24 juni 2013. Den hittar du till höger.

Regionstyrelsen 29/8-2013
Regionstyrelsen ställde sig bakom avsiktsförklaringen mellan Region Gotland, Hushållningssällskapet Gotland och LRF Gotland kring att etablera ett grönt centrum på Lövsta landsbygdscentrum med plats för serviceverksamheter, företag och utbildningar kopplade till de gröna näringarna, med utgångspunkt från förstudien. Regionstyrelsen beslutade även att förutsättningarna för att lokalisera andra gymnasie- och vuxenutbildningar på Lövsta skulle utredas.

Våren 2014 - utredning av möjliga utbildningar
Utredningen genomfördes under 2014 och visade att en flytt av andra yrkesprogram är förenade med stora kostnader, samtidigt som det redan finns lokaler som är specialanpassade för yrkesutbildningar som kommer att stå tomma i Visby.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen bedömde även att förstudiens målbild på mellan 150 och 200 gymnasie- och vuxenelever på Lövsta på några års sikt är orealistiskt både mot bakgrund av att elevkullarna till gymnasiet de närmaste 15 åren kommer att pendla mellan 500 till 580 elever, tillsammans med det låga intresse som finns bland de sökande eleverna till yrkesprogram, som kunde vara aktuella att driva på Lövsta.

En strategiskt satsning på vuxenutbildningar som dels riktar sig till vuxna, dels som ett paket till ungdomar som kan tänka sig välja naturbruksprogrammet förespråkades. Det sistnämnda för att visa på möjligheter till specialisering för ungdomar som avslutat sina studier vid programmet (Strategisk plan och budget GVN 2015-2017).

Dialog med intressenter genomfördes 26/3-2014
Ett 50-tal inbjudna deltagare från olika intresseorganisationer, företag, myndigheter och politiskt förtroendevalda samlades den 26 mars på Lövsta för att diskutera möjligheter, behov och samverkansfrågor för de gröna näringarna i ett brett Gotlandsperspektiv. Presentationer och sammanfattning av dagen hittar du till höger.

Budgetberedning 9/5-2014
I samband med att regionstyrelsen fastslog den strategiska planen och budgeteten för regionen för 2015–2019, fick gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden en ramförstärkning på 4,1 miljoner kronor för att kunna driva naturbruksprogrammet under planperioden utan förlust.

Regionstyrelsen 25/9-2014 - bildande av Gotland grönt centrum
Regionstyrelsen sa ja till bildandet av Gotland Grönt Centrum AB på de förutsättningar och villkor som framgår av projektredovisning och affärsplan. Ledningskontoret fick i uppdrag att fullfölja arbetet i enlighet med beslut. Regionstyrelsen utsåg biträdande regiondirektör Per Lindskog och gymnasie- och vuxenutbildningschef Alf Nilsson att ingå i en interimistisk bolagsstyrelse i avvaktan på den formella bolagsbildningen. Regionstyrelsen gav även tekniska nämnden uppdraget, att i avvaktan på att ett formellt bolag finns bildat, överta ansvaret att förvalta fastighetsbeståndet på Lövsta.

Regionfullmäktige 15/12-2014 - bolagsbildning Gotland Grönt Centrum AB
Regionfullmäktige godkände bildandet av Gotland Grönt Centrum AB i enlighet med förslag till bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv. Ledningskontoret har i uppdrag att hantera efterföljande administration. Ansvaret för egendomsförvaltningen går över till tekniska nämnden. Bildandet ska gälla från och med 1 januari 2015.

Bolagets ägande är fördelat mellan Hushållningssällskapet Gotland (55 procent), LRF (5 procent) och Region Gotland (40 procent). I bolagets styrelse ingår två ledamöter från Region Gotland: tf regiondirektör Per Lindskog och Peter Lindvall, ledningskontoret. Mer om bolagsbildningen

Gotland Grönt Centrum vann upphandling
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade den 3 juni 2015 att tilldela Gotland Grönt Centrum AB uppdraget att driva delar av den gymnasiala naturbruksutbildningen. Anbudet omfattar kurser på naturbruksprogrammets inriktningar lantbruk respektive djur – den senare profilerad mot lantbruksdjur respektive hästar, liksom genomföra det arbetsplatsförlagda lärandet APL samt stå för utbildningslokaler, utrustning och elevmåltider. Gotland Grönt Centrum AB var den enda som kom in med ett anbud. Ramavtalet omfattar ett värde på 6-8 miljoner kronor och kommer att tecknas för två år från och med den 1 juli 2015.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?