Kontakt

Chef för kvalitets- och utvecklingsavdelningen
Bo Eriksson
Tfn: 0498 - 26 33 96
E-post: bo.eriksson@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Resultat och måluppfyllelse

I resultatsammanställningarna redovisas

  • resultat av uppföljningar (elev-/deltagarenkäter, kunskapsresultat, betygspoäng m.m i gymnasieskola, vuxenutbildning och folkhögskola)
  • elevstatistik
  • viss statistik från Skolverket och jämförelsetal för Gotland
  • annan statistik och utvärderingar

Nyckeltal kan även hittas i kommunbladet med samlad jämförelsestatistik för landets kommuner.

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen beslutas av barn-och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

I verksamhetsplanen ingår de övergripande målen från Region Gotlands koncernstyrkort som är tillämpliga för förvaltningen, samt nämndernas egna mål och prioriterade områden. Vidare beskriver verksamhetsplanen vilka prioriterade utvecklingsområden förvaltningen ser för att nå målen samt strategier och aktiviteter kopplat till utvecklingsområdena.

Verksamhetsplan för år 2021