Kontakt

Chef för avdelningen för stöd och utveckling
Bo Eriksson
Tfn: 0498 - 26 33 96
E-post: bo.eriksson@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Resultat och måluppfyllelse

I resultatsammanställningarna redovisas

  • resultat av uppföljningar (elev-/deltagarenkäter, kunskapsresultat, betygspoäng m.m i gymnasieskola, vuxenutbildning och folkhögskola)
  • elevstatistik
  • viss statistik från Skolverket och jämförelsetal för Gotland
  • annan statistik och utvärderingar

Nyckeltal kan även hittas i kommunbladet med samlad jämförelsestatistik för landets kommuner.

Jämförelser

Kolada

I kommun- och regiondatabasen Kolada kan du följa kommunernas och regionernas verksamheter från år till år. Kolada visar exempelvis nyckeltal på utbildningsområdet som är lämpade för jämförelser. T.ex andelen behöriga elever i årskurs 9 till gymnasiet och andelen elever som tar gymnasieexamen.

Öppna jämförelse, kommun- och regiondatabasen Kolada 

Utbildningsguiden

I Skolverkets utbildningsguide kan elever och föräldrar hitta neutral och kvalitetssäkrad information och vägledning inför val av förskola, skola och utbildning. Här finns det möjlighet att jämföra skolor med varandra, räkna ut meritvärde, se vilken behörighet ett program i gymnasieskolan ger och ta del av tips och råd inför valet av förskola, skola eller utbildning för vuxna.

Utbildningsguiden – information och vägledning inför val av skola och utbildning

Öppna jämförelser

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har Öppna jämförelser där kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för. Bland annat gymnasieskola.

Öppna jämförelser - Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Skolenkäten

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens regelbundna tillsyn. Enkäten används för att samla in synpunkter från är elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt år 2 på gymnasiet, pedagogisk personal i grund- och gymnasieskolan och föräldrar/vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan samt grundsärskolan. Frågorna berör t.ex studiero, trygghet, värdegrund stimulans och anpassningar.

Skolenkäten genomförts numera en gång per år. Alla skolor i landet deltar i enkäten, under en rullande tvåårsperiod. 

Skolenkäten - Skolinspektionen