Kontakt

Administrationen för förskola och fritidshem

Telefon: 0498-26 34 90
Telefontid: måndag - fredag, klockan 8.30-9.30, 10.00-12.00 och 13.00-14.30
Under vecka 24 till 32 är telefontiden måndag - fredag 8.30-12.00
E-post: barnomsorg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Frågor och svar om efterkontroll av barnomsorgsavgift

Här hittar du svar på övergripande frågor om efterkontroll av barnomsorgsavgift i förskola och fritidshem.  

Specifika frågor som rör inlämnad inkomstuppgift hänvisas till våra barnomsorgshandläggare på telefon: 0498-26 34 90 eller via e-post: barnomsorg@gotland.se

Frågor och svar

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2009-12-09 om  inskrivnings- och avgiftregler. I samband med detta beslutade nämnden att efterkontroll av barnomsorgsavgift ska göras.

I inskrivnings- och avgiftsreglerna står "Årlig efterkontroll mot deklarerad inkomst. Årligen jämförs vårdnadshavarnas inlämnade inkomstuppgift mot Skatteverkets uppgift om taxerad förvärvsinkomst (två år tillbaka). Avgiftsjustering görs för det kontrollerade året. Detta kan innebära påslag men även avdrag på avgiften. En separat faktura skickas ut till berörda vårdnadshavare. Fakturan ingår i befintliga krav- och avstängningsrutiner."

Läs reglerna i sin helhet

Att detta går tre år bakåt i tiden beror på att 2010 är intjänande året, 2011 är deklarationsåret och sedan tidigast våren 2012 kunde körningen mot Skatteverket göras.

Första information om att efterkontroll skulle göras gavs våren 2010 då alla familjer med barn i förskola och fritidshem på Gotland fick de nya inskrivnings- och avgiftsreglerna hemskickade.

Region Gotland annonserar i lokapressen inför att efterkontrollen ska genomföras.

Efterkontrollen kommer att göras varje år.

Från skatteverket får vi en fil med taxerade förvärvsinkomst som sedan delas med 12 månader och det jämförs sedan med vad som uppgivits till underlag för barnomsorgsavgiften.

Det utgår ca 8 procent ränta, vilket kan variera år från år. Det tillkommer en uppläggningsavgift med 170 kronor som ett engångsbelopp och aviseringsavgift med 60 kronor per faktura.

Region Gotland har anslutet sig till regeringens regler om maxtaxa som innebär att det finns ett avgiftstak. Reglerna om maxtaxa styr helt hur och vilken avgift som får tas ut. 

Läs mer på http://www.gotland.se/44744

Man kan beräkna sin avgift via följande länk. http://www.gotland.se/34111

Så fort som man får ändrad inkomst ska det lämnas in en blankett för ändring av inkomst. Det är ett ansvar som varje hushåll har som har barn i förskola eller fritidshem. Information om detta får man när barnen börjar på förskolan eller fritidshemmet.

Om man märker att man tjänat mer än det man uppgivit kan man kontakta den handläggare som finns för förskola och fritidshemmet för att komma överens om man kan göra en tilläggsbetalning.

I de fall man inte har en fast månadsinkomst kan man göra en beräkning under några månder och räkna en snittinkomst som grund för inkomstuppgiften.

Förra årets deklarerade inkomst kan vara vägledande om man har svårt att uppskatt innevarande års inkomst. Man måste dock vara mer observant om eventuella förändriungar och lämna in nya inkomstuppgifter så fort de avviker.