Kontakt

Besöksadress:
Dalhem skola
622 56 Dalhem
tfn: 0498 - 381 48

 

Rektor:

Robert Edfelt

tfn: 0498 - 20 41 29
e-post:mailto:robert.edfeldt@gotland.se

 

 

Adm assistent:
Inger Harstäde
tfn: 0498 - 20 41 61
e-post:mailto:inger.harstade@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fritidshem

Varje vecka finns vår verksamhetsberättelse inlagd på Schoolsoft, där du har möjlighet att följa oss och se vår verksamhet. Fritids har öppet kl. 6.00 - 18.00.

Dalhems fritidshem läsår 2016-2017

Under den samlade skoldagen är fritids med och ansvarar för:

 Lek & Rörelse:  Vi leker tillsammans med eleverna på rasterna. Det kan vara lekar och aktiviteter som vi planerat, eller så är det något eleverna själva kommit på.

Syfte med Lek & rörelse:

  • Ur läroplanen: Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.
  • Ur Åsa Rosenqvist examensarbete angående rörelse projekt: Fysisk aktivitet är en nödvändighet i undervisningen för eleverna när det är långpass i skolan. Att läraren själv deltar i olika övningar med fysisk aktivitet stärker elevens motivation till att delta.

Skapande: Vissa pass under elevernas skoldag som går i klasserna F-3 ansvarar vi för. Då är vi är fokuset på skapandet.  Här får eleverna möjlighet till att bland annat öva praktiskt på det de har lärt sig teoretiskt i skolan.

Syfte med Skapande:

  • Ur läroplanen: Skapande arbete är en väsentlig del i det aktiva lärandet. Eleverna får möjlighet att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen skall bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.

Under fritids tid på eftermiddagen ansvarar vi för vår verksamhet som är:

Smarta Lekar: Varje måndag efter mellanmålet går vi till gymnastiksalen med eleverna och har lekar tillsammans. Det är olika samarbetsövningar, lag övningar, sång/dans lekar, boll lekar, stafett lekar, rörelse lekar och mycket mera. Vi vuxna planerar oftast verksamheten, men eleverna har möjlighet att få planera och ansvara för en lek som de vill lära sina kamrater.

Syfte med Smarta Lekar:

  • Ur läroplanen: Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Leken är väsentlig i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska kunna ta till sig kunskaper.

Bild & Pyssel: Varje torsdag efter mellanmålet samlar vi eleverna i matsalen. Eleverna får då olika bild uppgifter varje vecka. Till stor helgerna gör vi pyssel. Här har också eleverna möjlighet att få planera och ansvara för en bilduppgift de kan och vill lära ut till sina kamrater.

Syfte med Bild & Pyssel:

  • Ur läroplanen: I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.

Tema lådorna: Varje fredag efter mellanmålet, plockar vi fram våra temalådor, och det är 7 stycken med olika teman, såsom restaurang, spa, doktor, affär, docka, frisör och gammal låda (utställningskläder). Eleverna delas in i smågrupper och varje grupp blir tilldelad varsin låda. Vi vuxna är med och leker tillsammans med eleverna.

Syfte med Tema lådorna:

  • Ur läroplanen: Att stimulera till olika roll lekar och att eleverna lär sig samspela med andra än sina vänner de alltid annars leker med. Att få leka är en barnslig rättighet för alla barn. Leken är en väsentlig del i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken en stor betydelse, för att eleverna skall kunna ta till sig kunskaper.