Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ordlista

Allmän handling
Varje handling som har kommit in till eller är upprättad hos en statlig eller kommunal myndighet och som förvaras hos myndigheten.

Handlingen kan vara i pappersform, innehållet i ett e-brev, ett ljud- eller videoband, en cd eller en diskett, och så vidare.

Offentlighetsprincipen innebär att vem som helst får begära ut en allmän handling. Myndigheten ska då göra en sekretessprövning och handlingen ska lämnas ut om inte sekretess föreligger.

Källa: Datainspektionen

Sekretess
Sekretess är beteckningen på att någon information som inte ska lämnas ut och därför inte blir allmänt tillgänglig.

Källa: Datainspektionen

Personuppgiftslagen (PuL)
Personuppgiftslagen trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

Begreppet "behandlas" är brett, det omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera.

Personuppgiftslagen bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU, det så kallade dataskyddsdirektivet. Övriga EU-länder har alltså liknande skyddslagar vilket underlättar flödet av information inom unionen.

Källa: Datainspektionen

Registrering
Den allmänna handlingen måste enkelt kunna sökas och hittas. En myndighet måste hålla sina handlingar i sådan ordning att den som söker information kan överblicka beståndet och därmed ges möjlighet att finna en viss handling.

De bestämmelser som finns är helt oberoende av teknikval och bestämmelserna gäller all information, även den elektroniska handlingen/informationen.

Källa: Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor