Kontakt

Besöks- och postadress:
Klinteskolan
Skolgatan 3
623 77 Klintehamn

Rektor: Jessica Nilsson
Tfn 0498-20 48 83
E-post: jessica.nilsson@edu.gotland.se

Bitr rektor: Minnah Storm
Tfn 0498-26 34 36
E-post: minnah.storm@edu.gotland.se

Skoladministratör: Kiki Christina Svartgren
Tfn 0498-20 48 60
E-post: christina.svartgren@edu.gotland.se

Socialpedagoger, Tfn 070-083 21 83

Skolsköterska: Annika Pettersson, 070-447 69 53
E-post: annika.pettersson@edu.gotland.se

Skolpsykolog: Daniel Seestrand, 0498-269455
E-post: daniel.seestrand@edu.gotland.se

Skolkurator: Frida Fogelberg, 070-083 22 58
E-post: frida.fogelberg@edu.gotland.se

Studie- och yrkesvägledare, SYV: Malin Edman, 0498-263494
 
Vaktmästare: Stig Fröström, 070-447 75 73
E-post:  stig.frostrom@edu.gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Elevhälsoplan Klinte/Sanda SO

Organisation

Elevhälsoteamet består av rektor/biträdande rektor, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagoger.


Mål

Att arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsoteamets uppgift är att kartlägga, utreda, åtgärda och följa upp alla eventuella särskilda behov eleven har för att nå läroplanens mål.

 

Arbetsuppgifter som ingår för all pedagogisk personal:

Identifiera och synliggöra särskilda behov som hindrar elever att nå kunskapsmålen genom att göra en pedagogisk kartläggning.

Utveckla verksamhetens undervisnings- och lärandemiljöer samt värdegrundsarbete.

Delta i arbetet med utforma och genomföra åtgärdsprogram och uppföljningar i samverkan med skola och hem.

Delta i arbetet med skolans utveckling och resursfördelning för att möta elevers skilda behov.

 

Anmälningar till elevhälsoteamet skall ha föregåtts av diskussion mellan lärare i arbetslag, elev, föräldrar och rektor.

 

 

Specifika arbetsuppgifter i elevhälsoteamet (EHT)

 

Skolsköterska

I skolsköterskans uppgifter ingår:

Förebyggande hälsofrämjande arbete.

Bistå med socialmedicinsk kompetens och verka för god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö.

Mottagning för elever med enklare sjukvård, rådgivning och stödsamtal.

Genomföra hälsobesök och förebyggande hälsosamtal samt ge individuell medicinsk SYO.

Organisera och medverka vid skolläkarmottagning samt tillsammans med skolläkare ansvara för den medicinska delen av utredningar.

Utföra vaccinationer enligt socialstyrelsens nationella program.

Ansvara för att arbetet bedrivs enligt lagar och författningar under ledning av verksamhetsansvarig för den medicinska delen av elevhälsan (skolhälsovården) samt att med eget medicinskt yrkesansvar bedriva omvårdnads-/elevhälsoarbete.

 

Skolkurator

I skolkuratorns uppgifter ingår:

Skolkuratorn är skolans socionom som tillför social och psykosocial kompetens på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå.Skolkuratorns uppgift är att främja elevers lärande och utveckling samt stärka elever till ökad självkänsla, studiemotivation och goda kunskaper samt att arbeta för att eleverna har en god lärmiljö. I det skolsociala arbetet ingår att skapa möjlighet till förändring och utveckling utifrån en helhetssyn, både i det enskilda elevarbetet och i det övergripande förebyggande arbetet. Skolkuratorn främjar måluppfyllelsen genom samarbete och samverkan inom och utom organisationen.

 

Specialpedagog

I specialpedagogens uppgifter ingår:

Genomföra pedagogiska utredningar och analysera individers svårigheter på organisations- grupp- och individnivå.
Genomföra läs- och skrivutredningar

Via åtgärdsprogram utveckla former för pedagogiska alternativ.

Vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för föräldrar, personal och andra berörda.

Genomföra utvärderingar.

Undervisning/handledning till elever utifrån deras specifika behov.
Specialpedagogiska insatser till enskilda elever.

 

Skolpsykolog

I skolpsykologens uppgifter ingår:

Att arbeta förebyggande så att insatser kan sättas in i ett tidigt skede.

Handledning och konsultation till skolpersonal och föräldrar.

Krissamtal/utredande samtal med elever.

Tillsammans med pedagogen göra en kartläggning utifrån elevens behov.

Utreda elevens svårigheter t.ex. inlärningssvårigheter.

Kvalitativa bedömningar för placeringar i rätt skolform.

   

Skolledning

Samverka med skolpersonal och fatta de beslut som behövs utifrån dialog med elevhälsan.

 

Så här gör vi

När det via lärare, annan personal, elev eller vårdnadshavare framkommer att en elev inte når eller riskerar att inte nå målen skall detta anmälas till elevhälsoteam.

EHT-teamet utvärderar tillsammans med berörda individer eller självständigt den framkomna problematiken och beslutar därefter om åtgärder. Gången för ett elevärende ser ut som följer:

1.Anmälan till EHT

2.Kartläggning av problematiken

3.EHT-teamet beslutar om eventuella åtgärder utifrån ovanstående kartläggning.

Åtgärderna kan tex vara:

  • Fortsatt utredning ur pedagogiskt, psykologiskt, medicinskt eller socialt perspektiv (se bif fil)
  • Upprättande av åtgärdsprogram (se bif fil) Denna skall alltid vara underskriven av rektor eller på delegation av biträdande rektor undantaget åtgärder som inte får delegeras enligt skollagen.
  • Om beslut fattas av EHT att inget behov av särskilt stöd föreligger kan andra typer åtgärder eller överenskommelser beslutas/ingås.
  • Fördjupad extern utredning ur pedagogiskt, psykologiskt, medicinskt eller socialt perspektiv.5.Utvärdering och uppföljning av beslutade åtgärder och överenskommelser. Dessa skall alltid vara tidssatta.