Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Våld mot äldre personer

Om du är utsatt för någon form av våld kan du få hjälp här:

  • I akuta fall, ring polisen eller socialjouren på telefonnummer 112.
  • Prata med personalen. All personal inom äldreomsorgen är utbildad i våld i nära relationer och kan hjälpa dig att komma rätt.
  • Ring en handläggare. Handläggarna på socialförvaltningen kan hjälpa dig med olika insatser. Du når dem via Region Gotlands växel på telefon 0498-26 90 00.
  • Hos anhörigstödet får du råd och stöd. Du når dem via Region Gotlands växel på telefon 0498-26 90 00.
  • Ring till kvinnofridslinjen. Det är en nationell stödtelefon dit du kan ringa dygnet runt och prata med en sjuksköterska. Du kan välja att vara anonym och ditt samtal registreras inte. Telefonnummer 020-50 50 50.

Om våld och övergrepp mot äldre

Många äldre utsätts för våld. Det är vanligt även om man sällan pratar om det. Våldet kan se ut på många olika sätt;

  • Psykiskt våld - Att ideligen få höra elaka ord, kränkningar eller hot är olika typer av psykiskt våld.

  • Fysiskt våld - Att bli slagen, sparkad, knuffad eller dragen i håret är exempel på fysiskt våld.

  • Sexuellt våld - Att tvingas se på eller delta i porrfilm, att bli tafsad på, att tvingas utföra sexuella handlingar eller bli våldtagen är olika typer av sexuellt våld.

  • Ekonomiskt våld - Ekonomiskt våld kan vara att tvingas teckna abonnemang, testamente eller att den som tar hand om dina bankaffärer utnyttjar dem för egen vinning.

  • Försummelse - Att inte få den vård och omsorg som man har rätt till är försummelse. Det kan t ex handla om att få för lite mat, medicin eller nekas hjälp med sin hygien.

Oftast är det en nära anhörig som utövar våldet, såsom partnern, ett vuxet barn, barnbarn eller ett syskon. Men det kan även vara någon annan närstående som vård- och omsorgspersonal eller en granne.

När våldet inte är någons fel

Det finns tillfällen i livet då våld kan uppstå. Om den ene parten blir sjuk och den andre vårdar, ökar risken för att bli utsatt för våld hos bägge parter. Vi vet att många sjukdomar som leder till personlighetsförändringar också kan göra personen aggressiv och våldsam mot sin partner, liksom vi vet att stress och stor omsorgsbörda hos den som vårdar kan leda till olika typer av våld mot den sjuke. Detta är vanligt. Många lever med detta våld men ingen mår bra av det. Sök hjälp för er bådas skull!