Kontakt

Frida Brunner
Samhällsgeograf och projektledare
Telefon: 0498-26 93 74
E-post: frida.brunner@gotland.se

Jenny Sandberg
Samhällsplanerare
Telefon: 0498-26 96 39
E-post: jenny.sandberg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotlands översiktliga planering

En översiktsplan tas fram för att beskriva hur Gotland ska utvecklas på lång sikt. Den innehåller bland annat riktlinjer för hur till exempel mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras över tid.

Enligt Plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan för hela kommunens yta. För Gotland innebär det också att översiktsplanen ska täcka Östersjön fram till kommungränsen.        

Översiktsplanen skapas tillsammans med medborgare och andra aktörer som är med och tycker till i en samrådsprocess. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men är ett tungt beslutsunderlag som ligger till grund för handläggningen av detaljplaner, bygglov och andra beslut som tas av Region Gotland.

Aktuell översiktsplan Bygg Gotland 2010- 2025

Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 14 juni 2010, § 79, och vann laga kraft den 15 juli 2010. 

Översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025 - Region Gotland

Kommande Översiktsplan2040

Region Gotland arbetar just nu med att ta fram en ny översiktsplan. Granskning av förslaget beräknas ske i slutet av 2023 och beslut om antagande tas under 2024.

Översiktsplan2040 - Region Gotland

Fördjupade översiktsplaner

En fördjupad översiktsplan tas fram över ett mindre område – till exempel en tätort eller en socken. Den visar riktlinjen för användandet, utvecklingen eller bevarandet av det området.

Fördjupade översiktsplaner - Region Gotland