Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lövsta - ett framtida grönt centrum?

Den 16/1 hölls ett upptaktsmöte kring en planerad förstudie om Lövsta landsbyggdscentrum som ett ”grönt centrum”.

Vid mötet deltog ett fyrtiotal personer och representanter för de olika gröna näringarna på ön, Hushållningssällskapet Gotland, Leader Gotland, LivsTek, Lövsta kooperativet, Jägarförbundet, Svensk djurhälsovård, LRF, Region Gotland, länsstyrelsen med flera.

Ledningskontoret vid Region Gotland, som är projektägare, önskar få in ett underlag senast den 10/2 från intressenter som önskar delta i förstudien. Underlaget ska innehålla en beskrivning av deltagarens kärnverksamhet samt vad man kan/vill bidra med.

Kontaktperson vid ledningskontoret är:
Britta Samsioe, näringslivsstrateg, telefon: 0498-20 38 10, 070-447 67 64