Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ledamöter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ledamöter

Ordinarie ledamöter mandatperioden 2019-2022:

M Andreas Unger, ordförande, Visby
M Jimmy Larsson, Stånga

C Kjell Genitz, 1:a vice ordförande, Slite
C Malin Åberg, Romakloster
C Therese Olofsson 

S Aino Friberg Hansson, 2:a vice ordförande ,Visby
S Birgitta Nylund, Visby

MP Wolfgang Brunner, Visby

V Viktoria Öjefors, Hemse

Ersättare:

C Ulf Hammarlund
C Sara Granath
L Anna Hallbom
M Aydin Akyuz
M Lena Celion
S Ulla-Brithe Jacobsson
S Åke Stenman
V Peter Barnard
Fi Cecilia Herdenstam

Arbetsutskott:

M Andreas Unger
C Kjell Genitz
S  Aino Friberg Hansson 

Nämndernas samrådsgrupp för personer med funktionsvariationer 
Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningens har ett gemensamt samrådsgrupp för personer med funktionsvariationer. Möten genomförs ca en gång per halvår. Till mötena kallas lokala intresseorganisationer som bereds möjlighet att bidra med synpunkter i ärenden som berör personer med funktionsvariaitioner. Nämnderna ska vartannat år ta fram en åtgärdsplan utifrån gällande FN-konvention. I den kan ingå åtgärder, ansvar, resurser, uppföljning och tidplan.

Ledamöter som ingår från GVN mandatperioden 2019-2022: Kjell Genitz (C) och Aino Friberg Hansson (S).