Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vinterväghållning

Det är väghållaren som ansvarar för vinterväghållningen på våra gator och vägar. Det innebär att det på landsbygden är trafikverket som sköter snöröjningen på länsvägarna medan Region Gotland, tekniska nämnden, ansvarar för tätorterna. Region Gotland sköter även snöröjningen på enskilda vägar med statsbidrag, utan att vara väghållare.

Länsvägar

Det är Trafikverket som ansvarar för de statliga vägarna, och de har delat in vägarna i olika klasser. Se plogbilskartan (länk på den här sidan) för vad som gäller för vilken väg.

Tätorter och enskilda vägar med statsbidrag

Snöröjning ska utföras för att betjäna den normala nyttotrafiken och färd till och från arbete dagarbetstid. Extra plogningar för utryckningsfordon och liknande utföres vid behov. Även isrivning och halkbekämpning innefattas i vinterväghållning.

Standarden får vara sänkt lördag, söndag, helgdag samt alla vardagar mellan klockan 23.00 och 07.00.

Normalt börjar man snöröja först efter att det slutat snöa, med undantag för när prognosen visar på extremt långvariga snöfall eller stora mängder snö.

Region Gotland har ingen klassindelning, men man jobbar efter en prioriteringsordning där de mest trafikerade stråken plogas först och är viktigast att hålla rena. Prioriteringsordningen kallas prio 1, prio 2 och prio3, se kartor på den här webbsidan. 

  • Gång- och cykelvägar ska ha ett snödjup om fem centimeter innan röjning sker.
  • Tätortsvägar ska ha ett snödjup om cirka sju centimeter innan röjning sker.
  • Enskilda vägar ska ha ett snödjup om cirka 14 centimeter lös snö.
  • Tätortsvägar inom prioriteringsområde 1 och 2 ska ha ett snödjup om tre centimeter innan snöröjning sker.
  • Tätortsvägar inom prioriteringsområde 3 ska ha ett snödjup om sju centimeter innan snöröjning sker.

Fastighetsinnehavares skyldighet

Enligt Föreskrifter om gångbanehållning ansvarar fastighetsinnehavaren för att avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken. Se länk på den här webbsidan.

Sandning och sandsopning

På gång- och cykelbanor använder Region Gotland torr 2-5 mm kalkkross som inte fryser. Till gatorna används saltfri sand.

Sandsopning startar så fort väderleken tillåter. Den genomförs i två omgångar, först en grovsopning och sedan en finsopning.