Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vad händer sen?

När förslaget kommer in till regionfullmäktige blir det en allmän handling och diarieförs.

Förslaget bereds sedan av fullmäktiges presidium som på nästkommande sammanträde förslår regionfullmäktige om de ska behandla ärendet själva eller om detta ska överlämnas till regionstyrelsen eller berörd nämnd.


Läs mer om fullmäktiges presidium här.

Överlämnande till annan nämnd innebär att ansvaret och beslutet flyttas över dit.

Förslagsställaren kommer att underrättas om när medborgarförslaget kommer att tas upp för beslut.

Förslagsställaren har inte någon yttranderätt i regionfullmäktige, regionstyrelsen eller i någon av regionens nämnder.

Inkomna medborgarförslag bör beredas inom ett år och samma regler gäller i övrigt som för motioner.