Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hur gör man för att lämna förslag?

Endast ett förslag kan lämnas per medborgarförslag. Önskar man lämna flera förslag ska ny blankett användas. Se länk till höger.

Blankett finns även att hämta i Rådhuset, Visborgsallén 19 i Visby. Blanketten skickas in till Region Gotland, 621 81 Visby. Se ytterligare kontaktuppgifter till höger.

För att styrka att förslagsställaren är folkbokförd på Gotland ska medborgarförslaget vara skriftligt, egenhändigt undertecknat av en eller flera personer, ha namnförtydligande och adress.