§ 90 Barn i behov av särskilt stöd, rapport från resursavdelningen

Utskrivet från: http://www.gotland.se/6755

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2003-01-15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2002-10-30

§ 90
Barn i behov av särskilt stöd, rapport från resursavdelningen

Dnr 2002/144-61
Chefen för resursavdelningen Pelle Stenström hade i en rapport 2002-10-09 sammanställt vissa uppgifter beträffande avdelningens verksamhet kring barn och elever i behov av särskilt stöd.

Av rapporten framgår bl a följande:

Länk till tabell ...

Rapporten föredrogs av resurschefen Pelle Stenström. I anslutning till rapporten lämnade rektor Åse Liljeroth-Carlsson en redovisning av Balderskolans verksamhet och rektor Hans-Åke Norrby en personlig kommentar till hur elevvårdsarbetet bedrivs i rektorsperspektivet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Förvaltningen gavs i uppdrag att redovisa
    ° en samlad analys över arbetet kring och effekterna av Åtgärdsprogram
    ° förslag till olika förbättringsinsatser, bl a kompetensutveckling
    ° en samlad beskrivning och utvärdering av insatserna inom BUF för barn i behov av särskilt stöd ( t ex "heldagsskolor", samundervisningsgrupper m m)