Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vilka förslag kan behandlas

Ett medborgarförslag kan bara behandlas av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde.

Den allmänna beskrivningen av regionfullmäktiges område är att "fullmäktige beslutar i frågor av principell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen", t ex val av ledamöter i nämnder och beviljar ansvarsfrihet för dem, budget, skatt, mål och riktlinjer samt taxor."

Medborgarförslag som rör myndighetsutövning och enskilda personer behandlas inte av fullmäktige.

Regionfullmäktige beslutar inte heller i nämndernas löpande frågor, till exempel gatubelysning, parkeringsfrågor, hastighetsbegränsningar, renhållning, äldrevård och så vidare.

Om ett sådant medborgarförslag ändå ställts kan det av regionfullmäktige överlämnas till regionstyrelsen eller berörd nämnd att självständigt fatta beslut om.