§ 91 Planeringsläget för förskoleverksamheten

Utskrivet från: http://www.gotland.se/6754

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2003-01-15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2002-10-30

§ 91
Planeringsläget för förskoleverksamheten

Dnr 2002/114-29
Förskolor i drift från 2003-08-01
Plats i allmän förskola erbjuds i angränsande förskola i avvaktan på att förskolorna nedan blir driftklara.
- Hogrän förskola: Lokalen klar enligt beställning.
- Sanda förskola 2 avd: Lokalen klar enligt beställning.
- Havdhem förskola: Lokalen klar enligt beställning.
- Gothem förskola: Anpassning av lokalen klar våren 03.

Freddy Sirland meddelar vidare att det beträffande de planerade förskolorna i Fardhem och Burgsvik krävs vissa anpassningar. Därför föreslås att BUN hos TN begär projektering samt kostnadsförslag för de föreslagna åtgärderna.

Förskolechef Margrit Thienemann och distriktschef Freddy Sirland informerade om aktuell barnomsorgskö på Gotland och i Visby.

Barn- och utbildningsnämndens beslut


 1. Förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta planeringen. Det förutsätts att eventuella Distriktschef Freddy Sirland hade i en rapport 2002-10-28 redovisat utbyggnadsläget beträffande förskolor m m. Av rapporten framgår bl a följande
  Förskolor i drift från 2003-01-01
  - Fårö förskola: Anpassning genomförd.
  - Förskolan Flundran: Fårösund: Ombyggnaden pågår enligt beställning.
  - Stenkyrka förskola: Ombyggnaden genomförd.
  - Rone förskola: Anpassning beräknas vara klara i tid.
  - Öja förskola: Förhyrning av tillfälliga lokaler i Strandkyrkan. Planerad ombyggnad-/anpassning av lokaler i skolan klar 2003-08-01.
  - Eksta förskola: Paviljong klar enligt beställning.
  - Fardhem förskola: Nyttjar tillfälligt lokaler i förskolan Tallen, Hemse i avvaktan på anpassning av befintliga lokaler i Fardhem skola.
  - Dalhem förskola 2 avd: Förskolan försenad. Driftklar v. 13 2003.
  - Endre förskola: Förskolan försenad. Driftklar v. 13 2003.
  - Vänge förskola: Förskolan försenad. Driftklar v. 13 2003.

  1. kostnader för ampassningsåtgärder vid provisoriska lokaler inte överstiger budgeterade nettokostnader.

  2. BUN hos TN begär projektering för ombyggnad/anpassning av lokaler innefattande kostnadsförslag för anordnande av en förskoleavdelning i Öja skola med beräknad driftstart 2003-08-01.

  3. BUN hos TN begär att projektering för anpassning med kostnadsförslag av de hos Via Nova Fastigheter förhyrda skollokalerna vid Fardhems skola genomförs avseende en förskoleavdelning i skolans lokaler med beräknad driftstart 2003-08-01.

  4. Förvaltningen ges i uppdrag att vidta åtgärder så att barnomsorgskön i Visby elimineras i största möjliga mån till 2003-01-01