§ 92 Upphandling av städverksamhet

Utskrivet från: http://www.gotland.se/6753

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2008-04-22
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2002-10-30

§ 92
Upphandling av städverksamhet

Dnr 2000/089-60
BUN beslutade 2002-03-27 i samband med behandlingen av Budget 2003 och flerårsplan 2003-2007 att godkänna att städverksamheten vid Säve/komvux upphandlas enligt framlagt förslag (BUN § 02/18). Förvaltningen hade i samråd med Tekniska Förvaltningen och kommunens upphandlare utarbetat förslag till preliminärt förhandlingsschema för verksam-hetsövergång till konkurrensutsättning av städverksamheten vid Säve/komvux:

Länk till tabell över etapper för övergång av städning>>


Barn- och utbildningsnämnden hade 2002-05-22 bl a fattat beslut om upphandling av etapp I (BUN § 02/41). Etapp I har varit föremål för anbudsförfarande under sommaren 2002. Barn- och utbildnings-nämnden delegerade 2002-09-25 till arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet 2002-10-09. I upphandlingen hade inkommit tre anbud, varav ett avser egenregi. BUN hade vid sammanträdet 2002-09-25 delegerat till arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet. Arbetsutskottet beslöt 2002-10-09 att ge förvaltningen i uppdrag att kompletterar ärendet med konsekvensbeskrivningar avseende de omställningskostnader som ev uppstår vid Tekniska Förvaltningen vid antagande av extern entreprenör.

I ärendet förelåg ett reviderat och kompletterat beslutsunderlag. Ärendet föredrogs av servicechef Dan Ingmansson, samt Monica Glimfalk.


Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet.