§ 93 Framtida vuxenutbildning, organisation

Utskrivet från: http://www.gotland.se/6752

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2008-04-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2002-10-30

§ 93
Framtida vuxenutbildning, organisation

Dnr 2001/123-65
Barn- och utbildningsnämnden har efter ett särskilt beslut 2001-05-19 genomfört en översyn av den kommunala vuxenutbildningen. Syftet har varit att utifrån nya statliga beslut inom området samt utifrån omvärldsanalys och vision avseende framtida behov på Gotland besluta om bl a framtida inriktning, volym och organisation.

En särskild styrgrupp med BUFs förvaltningschef som ordförande och deltagare från berörda utbildningsanordnare och myndigheter har på BUNs uppdrag haft ansvaret för översynen.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade vid sitt sammanträde 2002-09-25 frågan om ambition och inriktning för den framtida vuxenutbildningen på Gotland. Enligt den tidigare fastställda tidplanen skall BUN fatta beslut om vuxenutbildningens framtida organisation vid sitt sammanträde 2002-09-30.

Förvaltningschef Lars Danielson hade i skrivelse 2002-10-01 beskrivit kommunens engagemang avseende infrastruktur och stöd och lämnat förslag till framtida organisation.

I skrivelsen föreslås att bl a att det inrättas en tjänst som ansvarar för omvärldsanalys och strategisk planering genom kontakter med utbildningsanordnare, andra myndigheter och olika branscher, tar fram underlag för upphandling av yrkesutbildningar och orienteringskurser (upphandlingen genomförs av inköpsavdelningen vid KSK), ansvarar för samordning och kontakter med lärcentra och distansutbildningar mot såväl interna som externa utbildningsanordnare, och samordnar arbetet med rekryteringsbidraget, validering och den uppsökande verksamheten m m. Tjänsten finansieras av det statliga bidraget till kommunal vuxenutbildning.

Förvaltningschefen föreslår också att det under perioden 1 januari 2003 till 30 juni 2003 inrättas en projekttjänst som i huvudsak arbetar med samordning av rekryterings-bidraget, uppsökande verksamhet och validering. Tjänsten finansieras av det statliga bidraget.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Förvaltningschefens skrivelse antas med vissa justeringar som riktlinjer för det fortsatta arbetet.

    2. I samband med att kunskapslyftet upphör avsätts en särskild handläggar-resurs med innehåll och placering i organisationen enligt förvaltningschefens skrivelse. Tjänsten finansieras av det statliga bidraget till kommunal vuxenutbildning.

    3. Under perioden 1 januari 2003 till 30 juni 2003 förslås att det avsätts en resurs som i huvudsak arbetar med samordning av rekryterings-bidraget, uppsökande verksamhet och validering. Tjänsten finansieras genom det statliga bidraget till rekryteringsstöd.

    4. Kommunens engagemang avseende infrastruktur och stöd ges en inrikt-ning enligt förvaltningschefens skrivelse. Utvärdering skall ske innan slutligt beslut i anslutning till att infra-struktur-projektet avslutas 2003-06-30.