§ 94 Ansökan om investeringsbidrag, Prästbackens förskola

Utskrivet från: http://www.gotland.se/6751

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2008-04-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2002-10-30

§ 94
Ansökan om investeringsbidrag, Prästbackens förskola

Dnr 2002/1218-04
Susanne Nordahl har i egenskap av företrädare för Prästbackens Förskola, Kräklingbo i skrivelse 2002-09-09 anfört bl a följande:
Prästbackens förskola (ek. för.) har fått förtroendet att ta hand om förskoleverksamheten på östra Gotland i samband med införandet av allmän förskola år 2003. För ändamålet har föreningen köpt Kräklingbo prästgård, som ligger precis bredvid den nuvarande förskolan. Köpet av fastigheten står naturligtvis Prästbackens Förskola för. Dock behöver investeringar i lokalen göras för att uppfylla de krav som ställs på förskolelokaler. Det betyder ventilations-anläggning, brandskyddsarbeten (brandisolering mellan våningsplan och installation av utrymningslarm och brandtrappa) och handikappanpassning, Vidare måste vissa anpassningar i kök- och personalutrymmen göras, för att uppfylla de krav som miljö- och hälsoskydds-kontoret ställer på verksamheten. Den totala investeringskostnaden beräknas uppgå till ca 1 000 000 kr. (Vi får inte dra av kostnaden för moms. så det är inkluderat i summan.)

Vi kommer att vara den enda förskolan i upptagningsområdet, och om vi inte förmår genomföra vissa investeringar får vi inte lokalerna godkända, och vi kommer då inte igång till årsskiftet. Vi anser att i här har hamnat i en speciell situation, till skillnad från andra enskilda verksamheter, som inte behövt göra investeringar i och med införaodet av allmän förskola. Därför hemställer vi till barn- och utbildningsnämnden att bevilja Prästbackens förskola ett investeringsbidrag motsvarande det vi skulle ha fått i landsbygdsstöd från RUE. dvs 25% av investerat belopp. Eftersom vi inte bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet har vi ingen avdragsrätt för ingående moms. Kommuner kompenseras för mervärdesskatt i sin verksamhet och som alternativ hemställer vi att få kompensation för ingående moms, dvs 20% på investerat belopp.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN avslår framställningen med hänvisning till gällande ersättningsprinciper för externa anordnare av förskoleverksamhet.