§ 96 Skolplan 2003-2005

Utskrivet från: http://www.gotland.se/6749

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2003-01-15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2002-10-30

§ 96
Skolplan 2003-2005

Enligt Skollagen har tidigare gällt att det i alla kommuner skall finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan som visar hur kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas. Kravet på en obligatorisk skolplan upphör emellertid fr o m 2003-01-01.

De verksamhetsansvariga cheferna inom barn- och utbildningsförvaltningen har under hösten beretts tillfälle att lämna synpunkter på den nuvarande skolplanen. Synpunkter hade inkommit från ett antal berörda inom BUF.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Gotlands kommun skall ha en lokal skolplan som skall gälla för den kommande mandatperioden

    2. Förvaltningen ges i uppdrag att med utgångspunkt i den nuvarande skolplanen förbereda arbetet med den nya skolplanen

    3. Ärendet skall tas upp vid utbildningsdagen för den nya barn- och utbildningsnämnden i början av år 2003