Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Christian Tallroth gjorde tillsammans med GotlandsMusiken ett antal konserter med Tom Waits' musik 2018-19  (Foto: Anna Ericsson)

Regionala kulturinstitutioner inom kultursamverkansmodellen

De regionala kulturinstitutioner som finns på Gotland är organisationer som producerar och förmedlar professionella kulturaktiviteter. Institutionerna är en bas och en kraft för utveckling av kulturlivet och det gotländska samhället i övrigt.

De gotländska externa kulturinstitutioner som får stöd via kultursamverkansmodellen är

  • Gotlands Museum
  • Gotlandsmusiken
  • Länsteatern på Gotland
  • Film på Gotland
  • Gotlands Länsbibliotek.

Regionalt uppdrag till institutioner inom kultursamverkansmodellen 2017-2020

Det regionala uppdraget innebär att institutionen inom sin konstform och sitt verksamhetsområde ska:

1. Regionalt tillgängliggöra sin verksamhet
Institutionen ska verka för att ge alla invånare på Gotland – oberoende av ålder, kön, ekonomiska, geografiska, funktionsrelaterade eller sociala hinder – möjlighet att delta i, och ta del av, det regionala kulturlivet. Barns och ungas rätt till kultur ska särskilt uppmärksammas. 

2. Vara en möjliggörare för Gotlands övriga aktörer
Institutionen ska vara ett nav och en sammanhållande aktör inom sitt verksamhetsområde. Den ska samordna, förmedla och bygga kunskap bland annat genom skapandet och utvecklandet av nätverk och mötesplatser samt genom att delta i samarbeten med andra kulturaktörer, civilsamhälle och fria professionella kulturskapare.

Institutionen ska sörja för att stödja fria professionella kulturskapare, bland annat genom tillfälliga anställningar, rådgivning samt att bidra med kompetens vid samarbeten och gemensamma projektansökningar. Även amatörer och ideella ska på olika sätt stödjas genom samarbeten.

Genom att anta arbetssätt och metoder som främjar samordning ska både kulturkonsulenter och fria professionella kulturskapare kunna dra nytta av den plattform som institutionen utgör.

3. Sörja för att verksamheten håller hög kvalitet och bidrar med konstnärlig utveckling och förnyelse
Institutionen ska hålla en hög professionell nivå och kvalitet i all sin verksamhet samt vara en plattform för konstnärlig utveckling och förnyelse inom området. Institutionen ska göra omvärldsanalyser, koppla forskning till sin verksamhet, initiera ny kunskap och testa nya grepp.

För de institutioner som är huvudmän för konsulenter tillkommer en punkt i uppdraget.

4. Tillhandahålla främjandeverksamhet genom huvudmannaskap för kulturkonsulenter
Institutionen ska för konsulenternas räkning tillhandahålla arbetsplats inklusive erforderlig teknik, verksamhetsbudget samt tillgång till att kunna nyttja institutionens administrations-, informations- och marknadsföringsresurser.  Institutionen ska i sitt huvudmannaskap tillse att arbetsledning och skapande av strukturer för arbetssätt och verksamhet möjliggör för konsulenten att fullfölja sitt uppdrag, vilket är bredare än att verka för en enskild institution. Konsulenterna ska, oberoende av huvudmannaskapet, kunna arbeta främjande över hela fältet inom sina respektive områden.