§ 97 Delårsrapport 3/02

Utskrivet från: http://www.gotland.se/6748

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2008-04-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2002-10-30

§ 97
Delårsrapport 3/02

Dnr 2002/004-04
Förvaltningschefen och ekonomichefen redovisade delårsrapport kvartal 3/02. Resultatet pekar mot ett överskott om 1 mkr. Utgångsläget vid årets början var ett underskott på ca 17 mkr.

BUN ha medvetet från årets början vidtagit en rad åtgärder i verksamheten, vars ekonomiska effekter nu går att avläsa - åtgärder i form av personalnedskärningar inom både skola och barnomsorg, ej återbesatta vikariat, förtätningar inom förskola- och skolbarnsomsorg, men framför allt i form av stor återhållsamhet med kompetens-utveckling, fortbildning och materielinköp.

Åtgärderna har inneburit påfrestningar i verksamheten men ändå uppvisar BUF fortsatt vikande sjuktal och goda verksamhetsresultat. Inom skolan råder svårigheter att nå full måluppfyllelse på alla områden. Ett förlängt sparprogram bedöms få mycket negativa konsekvenser.

BUNs ordförande Eva Nypelius gav en stor eloge till all personal och till de barn, föräldrar, elever och vuxenstuderande som på olika sätt bidragit till att göra det möjligt att uppnå en resultatprognos som nu är positiv.


Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Delårsrapport 3/02 överlämnas med godkännande till kommunstyrelsen.