§ 100 Delegations- och anmälningsärenden

Utskrivet från: http://www.gotland.se/6745

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2008-04-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2002-10-30

§ 100
Delegations- och anmälningsärenden

Delegationsärenden
Tjänstetillsättningar samt beslut enligt delegationsordningen enligt förteckningar.
(inklusive särskild rapportblankett avseende dispenser enligt kommunstyrelsens "Stoppaket". )


Anmälningsärenden
1. 2001-11-26 Fråga om rutiner vid handläggning av anmälan om arbetsskada
2. 2002-09-13 Skrivelse från barnsäkerhetsdelegationen ”Dela med er av ert framgångsrika vardagsarbete”
3. 2002-09-20 Skolverkets skrivelse ang uppföljning av tillsynsbeslut på Lännaskolan i Slite, jämte Lars Danielsons svar med reviderad kränknings- och mobbningsplan
4. 2002-09-20 Skolverkets beslut ang tilldelning av statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem bidragsåret 2002/03
5. 2002-09-23 Roma RO och Romakloster RO svar på Arbetsmiljöverket tillsyn
6. 2002-09-26 Inbjudan till fördjupningsutbildning för ITiS handledare
7. 2002-09-26 Ks § 229 Kommunstyrelsen yttrande ang ansökan om fristående grundskola ”Pippis hemskola”
8. 2002-09-27 Skolverkets skrivelse ang uppföljning av regelbunden tillsyn över utbildningen vid Donnersgymnasiet i Slite
9. 2002-09-30 Skrivelse från Gertrud Jacobsson ang lokaler för förskola i Sanda, jämte Per Westholms svar.
10. 2002-10-01 Inbjudan till seminarium i Stockholm ”God bebyggd miljö för hälsa och välfärd”
11. 2002-10-01 Motion till kommunfullmäktige från Tommy Gardell (s) angående forum för vuxenutbildning. Dnr 2002/140-65 (Ärendet bereds inom BUF. Yttrande från BUN skall vara KS tillhanda senast 2003-04-01)
12. 2002-10-02 Skrivelse från L Lauberg och P Östman ang handläggning av sonens skolplacering ,jämte Per Westholms svar
13. 2002-10-02 Skrivelse från Skolverket ang information om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa..
14. 2002-10-14 Arkivmyndighetens (Kommunarkivet) rapport över tillsyn 2002-09-04. Dnr 2002/139-60
15. 2002-10-14 Landstingsförbundets skrift "Ungdomsbarometern 2002 - en skrift om ungdomars uppfattning och inställning till arbetsliv och utbildning"
16. 2002-10-15 Skrivelse från Skolverket ang uppföljning av det särskilda statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder. Dnr 2002/006-88
17. 2002-10-21 Inbjudan från "Resursakademin" till föreläsning i Malmö 2003-01-22 under rubriken: "Hur förebygger, minskar och förhindrar kriminalitet och skadegörelse i skolan, i bostadsområdet, i city och det som drabbar enskilda individer."
18. 2002-10-25 Minnesanteckningar från Distriktsgenomgångar W42.
19. 2002-10-28 Pressmeddelande angående förvaltningschefen Lars Danielsons regeringsuppdrag att ingå i "Rådet för kommunala analyser och jämförelser".