Kontakt

Besöksadress
Klinteskolan
Skolgatan 3  
623 77 Klintehamn

Tfn: 070-0832185

Verksamhetsansvarig är 
Jessica Nilsson, rektor

Tfn: 0498-20 48 83
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hamnen – särskild undervisningsgrupp

Hamnen är en särskild undervisningsgrupp som riktar sig till elever i årskurserna 3-9 som är i behov av förstärkt särskilt stöd.

Eleverna undervisas i små grupper, alternativt individuellt, utifrån kunskapsnivå, inlärningsteknik och samarbetsförmåga. Utbildningen planeras utifrån de enskilda elevernas behov av stöd, anpassningar, extraordinära och förstärkta specialpedagogiska lösningar. Det är hög lärartäthet och olika hjälpmedel används i arbetet.

Elevernas utbildning utgår ifrån den läroplanen för grundskolan (Lgr 11) och dess timplan med samtliga av grundskolans ämnen. Anpassad studiegång med individuella scheman förekommer utifrån ett upprättat åtgärdsprogram i dialog med eleven, vårdnadshavare och placerande skolas rektor.

Varje skoldag är planerad och eleverna möts av en förberedd miljö med struktur som individualiserats. Eleverna stöds i att utveckla strategier, följa schema och struktur samt att arbeta och vistas tillsammans med andra. Varje elev ges möjlighet till att arbeta utifrån sina egna förutsättningar samt växa och utvecklas i sin egen takt.

Eleverna som har sin skolgång hos oss har möjlighet att ha sin undervisning ute i ordinarie klasser efter var och ens individuella plan. De undervisas också av pedagoger som inte ingår i personalgruppen vid Hamnen Resursenhet.