Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nämndförkortningar

Handlingarna registreras i respektive nämnds diarium. I sökportalen visas endast nämndernas förkortningar.

Här följer en lista på vad förkortningarna betyder:

BN, Byggnadsnämnden

BUN, Barn- och utbildningsnämnden 

FS, Finsam

GVN, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

HSN, Hälso- och sjukvårdsnämnden

KFN, Kultur- och fritidsnämnden

KS, Kommunstyrelsen (t o m 2011)

MHN, Miljö- och hälsoskyddsnämnden

RS, Regionstyrelsen (fr o m 2012)

RSF, Regionstyrelseförvaltningen (fr o m 2017, tillhör regionstyrelsen)

SON, Socialnämnden

TN, Tekniska nämnden