Kontakt

Besöksadress:
Lännavägen 6
Visby

Telefon:
0498 - 26 91 02
0704 477685

Rektor:
Per Wessman
Telefon: 0498 - 20 41 81
Mobil: 0704-47 68 32
E-post: per.wessman@gotland.se


Administrativ assistent:
Inga-Lena Kalmen
Telefon: 0498 - 20 41 80
E-post: inga-lena.kalmen@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi

Förskoleklassen

Vi arbetar utifrån Läroplanen för grundskola LGR11 Språk och kommunikation

 • Vi jobbar med rim och ramsor, ordlekar, meningar, ord, stavelser och ljud. 
 • Vi jobbar med bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap. Varje vecka presenteras en bokstav. Hur ser den ut, hur låter den.
 • Vi läser sagor, nya och klassiska samt faktaböcker. Samtalar om innehåll och budskap i de olika texterna. 
 • Vi pratar om olika begrepp och ordklasser.
 • Samtalar och lyssnar på varandra. Låter eleverna ställa frågor, framföra sina tankar och åsikter.

  Skapande och estetiska uttrycksformer

 • Eleverna får uttrycka sig genom lek, bild, musik och drama.

  • Varje vecka har eleverna ett dramapass – mycket uppskattat.
  • Vi sjunger tillsammans.
  • Vi använder olika tekniker och material i skapande arbete.

  Matematik

 • I matematiken resonerar vi, undersöker och reflekterar över problemställningar och hur man kan tänka för att lösa problem. 

  • Vi jobbar med naturliga tal och deras egenskaper, hur de används för att ange antal och ordning.-  Hur man delar helhet och del av antal.
  • -  Vi jobbar med tallinje och tal kamraterna.
  • -  Matematiska begrepp, mönster, tid, geometriska objekt, former och kroppar. -  Vi använder de relevanta matematiska begreppen, (addition och subtraktion). Tallinjen och vardagsmatematik.
  • Uppmuntrar eleverna att förklara ” hur tänker du då” vid problemlösningar.
  • Natur, teknik, samhälle

  • Normer och regler i elevens vardag genom lekar och spel.
  • Vi samtalar, dramatiserar, sätter ord på känslor om barns livsfrågor som tillexempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  • Vi pratar om demokratiska värderingar och hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras.
  • Vi besöker skogen vid olika tillfällen dels för att leka men även för att se naturens växlingar. Pratar om hur växter och djur sorteras i olika arter, hur de lever och utvecklas.
  • Vi pratar om olika yrken, tex. Bondens arbete och alla djuren som finns på bondgården.
  • Vi pratar om traditioner, hur, varför vi har olika traditioner.
  • Vi besöker Fenomenalen där eleverna får bekanta sig med kemiska och fysikaliska problem samt vanliga tekniska lösningar som finns i elevens vardag.  - Vi bygger och konstruerar med olika material och tekniker.
  • Fysiska aktiviteter

  • Varje vecka har eleverna idrott i gymnastiksalen, de byter om och duschar.

  • Vi har Röris och rörelselekar kontinuerligt i klassrummen.

  • Fria och organiserade lekar både inne och ute.
  • Varje dag har eleverna utomhus lek i ca en timme.
  •  Övrigt
  • Vi delar in barnen i olika gruppkonstellationer. Vilket gör att eleverna bygger nya relationer och på så sätt får många kamrater. Samt att alla elever får ta del av varje lärares speciella kompetenser. Vi lägger stor vikt till att stimulera elevernas lärande på ett lustfyllt sätt och på varje elevs nivå.

  • Förskoleklasslärarna