Kontakt

Administrationen för förskola och fritidshem

Telefon: 0498-26 34 90
Telefontid: måndag - fredag, klockan 8.30-9.30, 10.00-12.00 och 13.00-14.30
Under vecka 24 till 32 är telefontiden måndag - fredag 8.30-12.00
E-post: barnomsorg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kö och placering

Köregler - så beräknas väntetiden

Ködatum är det datum som ansökning kommit in och blir registrerad - dock tidigast barnets sexmånadersdag.
För att du ska vara garanterad en plats behöver du anmäla ditt barn senast fyra månader innan barnet ska börja.

Turordning för kö till barnomsorg är:

  1. Beviljad förtur (barn i behov av särskilt stöd, Skollagen kap 8 § 9)
  2. Syskonförtur dvs barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.
  3. Rak kö dvs enligt ködatum (barnet ska också vara placeringsbart utifrån önskat placeringsdatum) Tidigast möjliga ködatum är barnets sexmånadersdag

Enskilda/fristående anordnarna av förskola och fritidshem har sina egna köer. Du som är intresserad av att ställa ditt barn i kö i enskild/fristående verksamhet behöver kontakta respektive anordnare.

Regler för beviljande av plats - hur snabbt kan man få en plats

Erbjudande av plats reglers i skollagen där det står att plats ska erbjudas vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som möjligt. Särskilda hänsyn ska tas till vårdnadshavarens önskemål.

Region Gotland har fyra månaders garanti vilket innebär att plats till kommunal förskola/pedagogisk omsorg ska erbjudas på önskat placeringsdatum (tidigast barnets 1-årsdag). Om detta inte är möjligt ska plats erbjudas inom fyra månader efter att ansökan inkommit och registrerats (= ködatum).

Plats erbjuds barn från 1 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år, i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete, studier, politiska eller fackliga uppdrag. För att erbjudas plats ska behovet vara minst en månad per tillfälle.

Arbetssökande och föräldralediga

Barn i förskoleverksamhet vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga erbjuds på Gotland 25 timmar i veckan.

För barn 3-5 år, som omfattas av allmän förskola, utgår avgift enligt maxtaxa för de timmar som överstiger 15 timmar per vecka.

Barn som går i förskoleklass eller grundskolan har inte rätt till fritidshemsplacering om föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga.

Barn från annan kommun 

Barn från andra kommuner kan beviljas förskole/fritidshemsplats på Gotland under förutsättning att hemkommunen betalar platsen.

Allmän förskola 

I de fall man har allmän förskola och inte ansökt om en ordinarie barnomsorgsplacering är man bara berättigade till 15 timmar per vecka under perioden 1 september till 31 maj. Detta innebär att man inte under denna tidsperiod har rätt att gå upp i tid eller få barnomsorg under sommarmånaderna. Önskar man mer tid eller barnomsorg under 1 juni - 31 augusti ska ansökan göras.