Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fårö: Svens: 1:25 Församlingshem, prästbostad och infocenter

Församlingshemmet med den bakomliggande pastorsbostad som byggdes på 1960-talet.

Sannolikt har fastigheten hyst bostad för kyrkans präster sedan kyrkan uppfördes. Prästgården nämns dock första gången skriftligt i en laga syn 1749.

1870-1871 byggdes en ny bostad, svinhus, kvarnhus, magasin, smedja, tröskverkshus och ett avträdeshus i sten. Dessa är alla rivna.

En ny ladugård i sten byggdes år 1900 men revs 1940.

På fastigheten finns också sedan 2003 Fårö infocenter.

Fårö kyrkby, likvagnsbod, Kulturmiljöprogram Gotland

Bild ovan: Passagen på den gamla vägsträckningen förbi kyrkan från norr. 1929 byggdes en vedbod där svinhuset stått norr om mangården.

På andra sidan vägen byggdes samtidigt en likvagnsbod. Bakom likvagnsboden syns en stenkällare som är den enda kvarvarande byggnaden från 1700-talsts prästgård.