Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fårö kyrkby

Fårö kyrka är den enda gotländska kyrka som byggts om radikalt.

Landskapet och bebyggelsen i kyrkans omedelbara omgivningar har dock förändrats obetydligt. En ny dragning av vägsträckan kanske är det ingrepp som påverkat området mest.

De flesta byggnaderna i kyrkans närhet är uppförda under 1900-talet. De har ersatt tidigare byggnader som hört till prästgården.

Förutom den nya pastorsbostaden och några byggnader som hör till den äldre prästgården kan församlingshemmet och det nya informationscentret räknas tillhöra kyrkbyn.

Den närmast liggande gården Mölnor i sydväst är en modern anläggning och syns inte från kyrkan. Kyrkan och prästgården låg således avskilt fram till modern tid, i sluttningen mot den grunda dalen i norr. Kyrkan var synlig på långt håll i landskapet. Idag omges kyrkan av höga träd.

I den norra delen av riksintresseområdet kring kyrkan, i sänkan mot norr, låg det gamla skolhuset och en liten bondgård.

Under senare delen av 1900-talet har en konsumaffär tillkommit samt på 2000-talet ett bostadshus. Alla nuvarande byggnader i backen på gården Svens ursprungliga marker (förutom en stenkällare) är således uppförda efter 1930-talet.

Kyrkan presiderar i relativt självständigt majestät på sin höjd – med undantag av den nyligen uppförda informationsbyggnaden strax söder om kyrkan.