Kontakt

Har du frågor om skolskjuts - kontakta:
Telefon: 0498-26 94 60 eller 26 90 00 (växel med knappval)
Telefontid: måndag-fredag klockan 7.00-17.00

E-post: skolskjuts@gotland.se

Fler kontaktuppgifter.

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Överklaga beslut om skolskjuts

Du kan överklaga ett skolskjutsbeslut om du är missnöjd, utifrån vissa förutsättningar.  Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Det finns två olika typer av överklaganden: förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning.

Förvaltningsbesvär

Om det gäller skolskjuts till en kommunal skola som Region Gotland placerat eleven i kan beslutet överklagas genom ett så kallat förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska då skickas till barn- och utbildningsnämnden inom tre veckor från den dag du tog del av beslutet. När överklagandet kommit in utvärderar handläggare det tagna skolskjutsbeslutet och tittar närmare på om det kan finnas anledning att ändra beslutet.

Skicka överklagandet till

Barn- och utbildningsnämnden
Visborgsallén 19
621 81 VISBY

Lite längre ned på sidan kan du läsa om vad överklagandet ska innehålla.

Vad händer om beslutet inte ändras av Region Gotland?

Överklagade beslut som inte ändras av Region Gotland skickas vidare till förvaltningsdomstolen.

Har överklagandet kommit in i rätt tid och Region Gotland inte ändrar beslutet på det sätt som du begärt kommer handlingarna att skickas vidare till Förvaltningsrätten i Stockholms län.

Om du vill få ytterligare information om hur du överklagar beslutet kontakta Region Gotland på telefon 0498-26 90 00 (vxl).

Laglighetsprövning

I det fall ditt barn går i annan skola än den skola Region Gotland tilldelat ditt barn, kan du överklaga ett skolskjutsbeslut enligt laglighetsprövning. Ditt överklagande ska då ha inkommit till Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet. 

Skicka överklagandet till

Förvaltningsrätten i Stockholm, 115 76 Stockholm, eller via e-post till forvaltningsrattenistockholm@dom.se.

Det här ska ett överklagandet innehålla

Överklagandet ska vara skriftligt och undertecknat. Överklagandet ska innehålla följande.

  • Namn, adress, telefonnummer
  • Vilket beslut som överklagas
  • Varför du vill att beslutet ändras och vilka ändringar du vill ha
  • Eventuella handlingar som stödjer din uppfattning

Ditt överklagande och eventuella övriga handlingar som du skickar in registreras och blir allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa. Rätten att ta del av allmän handling kan begränsas genom sekretess för uppgift om personliga förhållanden om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.