Kontakt

Har du frågor om skolskjuts - kontakta:
Telefon: 0498-26 94 60 eller 26 90 00 (växel med knappval)
Telefontid: måndag-fredag klockan 7.00-17.00

E-post: skolskjuts@gotland.se

Fler kontaktuppgifter.

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotlands rutiner för ansökan och överklagande av beslut om skolskjuts

Ett beslut om skolskjuts kan enligt Skollagen och Förvaltningslagen överklagas till förvaltningsdomstolen. Överklagandet ska ha kommit in inom tre veckor efter att beslutet har skickats ut.

Överklagande skickas formellt till barn- och utbildningsnämnden men hanteras av koordinator med ansvar för skolskjuts enligt delegation från nämnden.

Nedan finns beskrivning av de rutiner som Region Gotland har tagit fram samt den lagtext som reglerar överklaganden.

Rutiner för hantering av ansökningar och överklaganden

  1. Ansökningar tas emot av koordinator för skolskjutsar via E-tjänst.
  2. Koordinator fattar beslut om skolskjuts enligt riktlinjer på delegation från BUN. 
  3. Beslut om skolskjuts  publiceras i föräldraportalen. 
  4. Överklaganden adresserade till BUN registreras och tas emot av koordinator.
  5. De tidigare fattade besluten om skolskjuts som överklagas utvärderas ytterligare en gång av koordinator. Det kan finnas anledning att ändra beslut.
  6. De överklagade beslut som inte ändras skickas vidare till förvaltningsdomstolen.

Gällande lagar

Kap 10 § 32 Skollagen (2010:800)
Skolskjuts i hemkommunen
Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25-27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.
Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas.

Kap 28 § 5 Skollagen (2010:800)

Överklagande
Beslut av en kommun eller ett landsting får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol i fråga om…
5. Skolskjuts enligt 10 kap 32 § första stycket.

Förvaltningslagen (2017:900)

Överklagande
42 § Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas.

43 § Ett beslut överklagas skriftligt. I skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som han begär.

Skrivelsen ges in till den myndighet som meddelat beslutet. Den skall ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.

Omprövning av beslut
38 § Finner en myndighet att ett beslut, som den har meddelat som första instans, är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall myndigheten ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. Skyldigheten gäller även om beslutet överklagas, såvida inte klaganden begär att beslutet tills vidare inte skall gälla (inhibition)

Besvärshänvisning
Allmän förvaltningsdomstol 

Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till barn- och utbildningsnämnden på följande adress.

Barn- och utbildningsnämnden
Visborgsallén 19
621 81 VISBY

Överklagandet ska vara skriftligt och undertecknat. Överklagandet ska innehålla följande.
• Namn, adress, telefonnummer
• Vilket beslut som överklagas
• Vilka omständigheter du stödjer överklagandet på
• Eventuella handlingar som stödjer din uppfattning

Barn- och utbildningsnämnden ska ha fått överklagandet inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Har överklagandet kommit in i rätt tid och nämnden inte ändrar beslutet på det sätt som du begärt kommer handlingarna att skickas vidare till:

Förvaltningsrätten i Stockholms län
115 76 Stockholm

Om du vill ha mer information om hur du överklagar beslutet kontakta utbildnings- arbetslivsförvaltningen på telefon 0498-26 90 00 (vxl).