Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Elinor Löfgren och Magnus Claesson
Skolskjutssamordnare
Telefon: 0498-26 94 60
Telefontid: måndag, onsdag-fredag klockan 10.00-12.00. Tisdag klockan 13.00-15.00
E-post: skolskjuts@gotland.se

Fler kontaktuppgifter.

 

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Skolskjuts erbjuds elever i förskoleklass och grundskola

Rätt till skolskjuts regleras genom av staten fastställda regelverk samt beslut i barn- och utbildningsnämnden på Gotland:

Barn- och utbildningsnämnden på Gotland har fastställt följande riktlinjer som grund för rätt till skolskjuts:
(När det gäller punkt a behöver ingen ansökan om skolskjuts göras. För punkt b - d samt anm 2 och 3 måste en ansökan om skolskjuts göras.)Blankett finns att ladda ner på www.gotland.se/63588

1. Förskoleklass och grundskola
Skolskjuts erbjuds elever i förskoleklass och grundskola i de fall eleven har:

 1. Lång skolväg - Avståndet mellan hem och skola
  För att en elev ska erbjudas skolskjuts skall närmaste vägen från hemmet till skolan eller hållplats/busstopp vara minst:
  Avstånd till skolan  
  Förskoleklass - åk 3: 2 km
  åk 4-9: 3 km  
  Avstånd till hållplats/busstopp 
  Förskoleklass - åk 6: 2 km
  åk 7-9: 3 km
 2. En skolväg som bedöms som trafikfarlig
  Säkerhetsfrågor och problem gällande elevens väg mellan hemmet och hållplatsen/-bussstopp löses i första hand i samråd mellan regionen, förälder och entreprenör. Regionen har att verka för att elevens skolväg är så säker som möjligt och att angivna skolskjutshållplatser/busstopp utformas så att olycksrisken minimeras.
 3. Behov av skolskjuts av särskilda skäl, exempelvis medicinska
  Skolskjuts av särskilda skäl kan beviljas, på grund av trafikförhållanden, medicinska skäl eller andra särskilda omständigheter, till exempel ett varaktigt funktionshinder. Behovet av skolskjuts bedöms utifrån en helhetsbedömning och efter individuell prövning i varje enskilt fall. Funktionshinder/medicinska skäl ska styrkas med läkarintyg.
 4. Tillfällig skolskjuts
  En elev som på grund av skada eller sjukdom kan tillfälligt erhålla skolskjuts till och från skolan. Kommunens försäkring täcker dessa kostnader i de fall skadan beror på olycksfall. I dessa fall skall Försäkringsbolaget alltid kontaktas. Skadeanmälan finns på skolsköterskans expedition.

Anm 1. Förskoleverksamhet och fritidshem
Kommunen är inte skyldig att ordna skjuts till eller från förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Det innebär att en elev som åker skolskjuts till skolan och på eftermiddagen vistas på ett fritidshem i anslutning till skolan inte är berättigad till skjuts från fritidshemmet till bostaden.


Anm 2. Elevers rätt till skolskjuts när man valt annan kommunal skola alt fristående skola:
I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. Skollag 10 kap 32 §.

Anm 3. Elev med växelvis boende
I de fall barnet bor växelvis hos båda vårdnadshavarna inom en och samma kommun, skall behovet av skolskjuts prövas från båda vårdnadshavarnas adresser, om det är frågan om växelvis boende enligt fast arrangemang förankrat i lagstiftningen. Kommunen anvisar i första hand skjuts med ordinarie skolskjuts- kollektivtrafik. Normal reglering av väntetid och busstid tillämpas inte för adress utanför skolans normala upptagningsområde (Se riktlinjer för växelvis boende)

Anm 4. Restid
Restiden i fordon till respektive från skolan skall vara högst 60 min. Restiden skall endast i undantagsfall överstiga 45 minuter för förskoleklass – åk 6.
Väntetid före hemfärd från skolan kan vara upp till 45 minuter. Skolan ansvarar för tillsynen.


Skollagen (2010:800) 10 kap 32 § anger: 
” Elever i grundskolan med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plast i anslutning till elevens hem till plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägen längd, trafikförhållande, elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.”

”Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller går i annan kommuns grundskola.” ”I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen anordna skjuts i dessa fall.”

”Rätten till skolskjuts innebär inte att sådan skjuts måste anordnas från bostadsadressen till den plast där utbildningen bedrivs eller att skolskjutsningen måste anpassas till varje elevs skoltider. Det står kommunen fritt att organisera skolskjutsverksamheten på lämpligt sätt, dock med beaktande av trafikförhållanden och övriga i paragrafens angivna omständigheter. Eleverna kan t ex hänvisas till särskilda uppsamlingsplatser i hemmets respektive skolans närhet”.

Sidan uppdaterad: 14 augusti 2017
Ansvarig för sidan:

My Monzón Preis


Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?