Kontakt

Har du frågor om skolskjuts - kontakta:
Telefon: 0498-26 94 60 eller 26 90 00 (växel med knappval)
Telefontid: måndag-fredag klockan 7.00-17.00

E-post: skolskjuts@gotland.se

Fler kontaktuppgifter.

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rätten till skolskjuts - Skolskjuts erbjuds elever i förskoleklass och grundskola

Rätten till skolskjuts regleras genom av staten fastställda regelverk samt beslut i barn- och utbildningsnämnden på Gotland:

Elever i gymnasieskolan omfattas inte av rätten till skolskjuts. Gymnasieelever som bor på landsbygden har möjlighet att resa kostnadsfritt med landsbygdstrafiken genom Bussiga kortet. Läs mer om reglerna för avgiftsbefriat resande 

För ytterligare information om resor till gymnasieskolan, vänligen kontakta Region Gotlands kundtjänst på 0498-269000.

Barn- och utbildningsnämnden på Gotland har fastställt följande riktlinjer som grund för rätten till skolskjuts:

1. Förskoleklass och grundskola
Skolskjuts erbjuds elever i förskoleklass och grundskola i de fall eleven har:

 1. Lång skolväg - Avståndet mellan hem och skola
  För att en elev ska erbjudas skolskjuts ska närmaste vägen från hemmet till skolan eller hållplats/busstopp vara minst:
  Avstånd till skolan  
  Förskoleklass - åk 3: 2 km
  åk 4-9: 3 km  
  Avstånd till hållplats/busstopp 
  Förskoleklass - åk 6: 2 km
  åk 7-9: 3 km
 2. En skolväg som bedöms som trafikfarlig
  Säkerhetsfrågor och problem gällande elevens väg mellan hemmet och hållplatsen/-busstopp löses i första hand i samråd mellan regionen, förälder och entreprenör. Regionen har att verka för att elevens skolväg är så säker som möjligt och att angivna skolskjutshållplatser/busstopp utformas så att olycksrisken minimeras.
 3. Behov av skolskjuts på grund av särskilda skäl
  Skolskjuts på grund av särskilda skäl kan beviljas pga trafikförhållanden, medicinska skäl eller andra särskilda omständigheter, till exempel ett varaktigt funktionshinder. Behovet av skolskjuts bedöms utifrån en helhetsbedömning och efter individuell prövning i varje enskilt fall. Funktionshinder/medicinska skäl ska styrkas med läkarintyg.
 4. Tillfällig skolskjuts
  En elev kan på grund av skada eller sjukdom tillfälligt beviljas skolskjuts. Kommunens försäkring täcker dessa kostnader i de fall skadan beror på olycksfall. I dessa fall skall Försäkringsbolaget alltid kontaktas.  Se mer på https://gotland.se/7105 

Förskoleverksamhet och fritidshem
Kommunen är inte skyldig att ordna skjuts till eller från förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Det innebär att en elev som åker skolskjuts till skolan och på eftermiddagen vistas på ett fritidshem i anslutning till skolan inte är berättigad till skjuts från fritidshemmet till bostaden.

Elevers rätt till skolskjuts när man valt annan skola än den anvisade
I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. Skollag 10 kap 32 §.

Elev med växelvis boende
I de fall barnet bor växelvist hos båda vårdnadshavarna inom en och samma kommun, skall behovet av skolskjuts prövas från båda vårdnadshavarnas adresser, om det är frågan om växelvist boende enligt fast arrangemang förankrat i lagstiftningen. Kommunen anvisar i första hand skjuts med ordinarie skolskjuts- och kollektivtrafik. Normal reglering av väntetid och busstid tillämpas inte för adress utanför skolans normala upptagningsområde (Se riktlinjer för växelvis boende)

Restid
Restiden i fordon till respektive grundskola skall vara högst 60 min. Restiden skall endast i undantagsfall överstiga 60 minuter. 
Väntetid före hemfärd från skolan kan vara upp till 60 minuter. Skolan ansvarar för tillsynen.


Skollagen (2010:800) 10 kap 32 § anger: 
”Elever i grundskolan med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till en plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållande, elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.”

”Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller går i annan kommuns grundskola.” ”I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen anordna skjuts i dessa fall.”

”Rätten till skolskjuts innebär inte att sådan skjuts måste anordnas från bostadsadressen till den plats där utbildningen bedrivs eller att skolskjutsningen måste anpassas till varje elevs skoltider. Det står kommunen fritt att organisera skolskjutsverksamheten på lämpligt sätt, dock med beaktande av trafikförhållanden och övriga i paragrafens angivna omständigheter. Eleverna kan t ex hänvisas till särskilda uppsamlingsplatser i hemmets respektive skolans närhet”.