Kontakt

Har du frågor om skolskjuts - kontakta:
Telefon: 0498-26 94 60 eller 26 90 00 (växel med knappval)
Telefontid: måndag-fredag klockan 7.00-17.00

E-post: skolskjuts@gotland.se

Fler kontaktuppgifter.

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vem har rätt till skolskjuts

Här hittar du information om vilka regler som gäller för att man ska ha rätt till skolskjuts.

1. Elever i förskoleklass och grundskola

Skolskjuts erbjuds elever i förskoleklass och grundskola i de fall eleven har:

 1. Lång skolväg - avståndet mellan hem och skola
  För att en elev ska erbjudas skolskjuts ska närmaste vägen från hemmet till skolan eller hållplats/busstopp vara minst:
  Avstånd till skolan  
  Förskoleklass - årskurs 3: 2 km
  Årskurs 4-9: 3 km  
  Avstånd till hållplats/busstopp 
  Förskoleklass - årskurs 6: 2 km
  Årskurs  7-9: 3 km
 2. En skolväg som bedöms som trafikfarlig
  Säkerhetsfrågor och problem gällande elevens väg mellan hemmet och hållplatsen/-busstopp löses i första hand i samråd mellan regionen, förälder och entreprenör. Region Gotland har att verka för att elevens skolväg är så säker som möjligt och att angivna skolskjutshållplatser/busstopp utformas så att olycksrisken minimeras.
 3. Behov av skolskjuts på grund av särskilda skäl
  Skolskjuts på grund av särskilda skäl kan beviljas på grund av trafikförhållanden, medicinska skäl eller andra särskilda omständigheter, till exempel ett varaktigt funktionshinder. Behovet av skolskjuts bedöms utifrån en helhetsbedömning och efter individuell prövning i varje enskilt fall. Funktionshinder/medicinska skäl ska styrkas med läkarintyg.
 4. Tillfällig skolskjuts
  En elev kan på grund av skada eller sjukdom tillfälligt beviljas skolskjuts. Kommunens försäkring täcker dessa kostnader i de fall skadan beror på olycksfall. I dessa fall ska Försäkringsbolaget alltid kontaktas.
  ​Läs  mer om detta

Elever i fritidshem

Region Gotland är inte skyldig att ordna skjuts till eller från fritidshem. Det innebär att en elev som åker skolskjuts till skolan och på eftermiddagen vistas på ett fritidshem i anslutning till skolan inte är berättigad till skjuts från fritidshemmet till bostaden.

Skolskjuts vid val av annan skola

Rätt till skolskjuts gäller i grunden inte elever i förskoleklass och grundskola som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem i eller elev som går i annan kommuns grundskola. Elever kan få åka med i skolskjuts i den mån plats finns och att man använder befintlig hållplats. Men någon platsgaranti finns inte.

Skolskjuts även om man valt annan skola än den anvisade

I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts för elev som valt annan skola än den anvisade/hemskolan (Skollagen 10 kap 32 §). 

Elev med växelvis boende

I de fall barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna med gemensam vårdnad inom en och samma kommun, ska behovet av skolskjuts prövas från båda vårdnadshavarnas adresser. Skolskjutsningen beviljas då framför allt genom ordinarie skolskjuts- och kollektivtrafik. Normal reglering av väntetid och busstid tillämpas inte för adress utanför skolans normala upptagningsområde (se riktlinjerna för växelvis boende).

Regler kring restid

Restiden i fordon till respektive grundskola ska vara högst 60 minuter. Restiden får endast i undantagsfall överstiga 60 minuter. Väntetiden före hemfärd från skolan kan vara upp till 60 minuter. Skolan ansvarar för tillsynen.

Elever i gymnasieskola

Elever i gymnasieskolan omfattas inte av rätten till skolskjuts. Gymnasieelever som bor på landsbygden har möjlighet att resa kostnadsfritt med landsbygdstrafiken genom "Bussiga kortet". 

Läs mer om reglerna för avgiftsbefriat resande

Mer om rätten till skolskjuts

Rätten till skolskjuts regleras genom av staten fastställda regelverk samt beslut i barn- och utbildningsnämnden på Gotland. Här hittar du mer information:

Att överklaga ett skolskjutsbeslut