Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Regionstyrelsen har sammanträtt

Regionstyrelsen, RS, har sammanträtt i dag, torsdagen den 23 februari. Bland annat informerade högskolans rektor Jörgen Tholin regionstyrelsen om det förestående samgåendet med Uppsala universitet.

Information om högskolan
Rektor för Högskolan på Gotland, Jörgen Tholin, berättade för regionstyrelsen om hur processen mot ett samgående med Uppsala universitet ser ut. Det var den 16 december som de båda lärosätena undertecknade en gemensam avsiktsförklaring om att Högskolan på Gotland ska uppgå i Uppsala universitet. Just nu pågår arbetet med att ta fram konkreta förslag på hur detta ska gå till och hur en framtida organisation ska se ut. Styrelserna för respektive lärosäte väntas fatta formella beslut i vår varefter en hemställan kommer att göras hos riksdagen om att myndigheten Högskolan på Gotland ska upphöra. Riksdagen väntas fatta detta beslut i slutet av året varefter samgåendet kan ske halvårsskiftet 2013.

Jörgen Tholin berättade att han upplever diskussionerna med Uppsala universitet som mycket positiva och att det finns ett starkt intresse för Gotland.

Livsmedelsupphandling
Regionstyrelsen ställer sig bakom det förslag till upphandlingsunderlag som regionens upphandlare tagit fram tillsammans med måltidsavdelningen. Gun Sävhammar från upphandlarna redovisade på sammanträdet bland annat de juridiska förutsättningarna att tillämpa de krav som ställs i regionens måltidspolicy. Ekonomidirektören får nu delegation att fullfölja upphandlingen. Annonser och underlag kommer att publiceras inom några veckor.

Förnyelsepris
Regionstyrelsen beslutar att inrätta ett förnyelsepris inom Region Gotland. Syftet är att uppmuntra arbetet med verksamhetsutveckling och stimulera till kreativa lösningar i vardagens arbete. Prissummorna blir högst 85 000 kronor som ska tillgodoräknas verksamheten.

Övriga ärenden i sammanfattning

Förslag till detaljplan, Rute Stora valle 1:16, samråd
Regionstyrelsen tillstyrker förslaget, som har kompletterats med en uttalad ambition att uppvärmning av husen ska ske på ett miljövänligt sätt och att energieffektivisering eftersträvas.

Förslag till detaljplan för Gotland Västerhejde Vibble 1:122
Regionstyrelsen tillstyrker förslaget.

Motion. Stöd till familjer där någon förälder har kognitiva svårigheter
Motionen från Simon Härenstam (M) föreslås tillstyrkas av fullmäktige i den del som avser att utveckla en samverkansplan för bemötande av barn och föräldrar i familjer där en eller båda föräldrarna har kognitiva funktionsnedsättningar, med beaktande av evidens för metoder/stödåtgärder. I övrigt anses motionen besvarad med nämndernas yttranden och ledningskontorets redogörelse för pågående samverkansarbete och samordning genom BarnSam. Detta arbete ska redovisas för regionstyrelsen senast i december 2012.

Motion. Hospice och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)
Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen från Anna Hrdlicka med flera (M). Detta med hänvisning till att resurser för en sådan ambitionshöjning saknas.

Höjning av taxa. Kulturskolan
Fullmäktige föreslås besluta om en höjning av kulturskolans taxa med 50 kronor per termin från och med 1 augusti 2012. Regionstyrelsens beslut togs efter votering 14-1.

Budgetöverföring mellan socialnämnden och tekniska nämnden för färdtjänster, till och från daglig verksamhet
Regionstyrelsen beslutar att överföra 1 700 000 kronor från SON till TN från och med 2012. Överföringen är en kompensation för att resor till och från daglig verksamhet inte längre anordnas av social- och omsorgsnämnden utan numera till större delen sker i form av färdtjänst.

Markanvisningstävling för fastigheten Gotland Hamra Storms 2:4 (Vändburgs hamn)
Regionstyrelsen ger ledningskontoret i uppdrag att utlysa en markanvisningstävling för att inhämta förslag från intressenter om utveckling av Vändburgs hamn. Förslagen ska även innehålla indikativa bud avseende köpeskilling.

Redovisning av utredningsuppdrag. Visby Visborg 1:19
I december beslutade regionstyrelsen att avslå en begäran om förvärv av fastigheten Visborg 1:19 (LEVA Kungsladugård). I beslutet låg också ett utredningsuppdrag till ledningskontoret att se över möjligheterna för regionen att lösa in delar av de investeringar bolaget gjort i fastigheten. Detta uppdrag redovisades och regionstyrelsen beslutar att inte lösa in investeringarna.

Ansökan om apportemission. Stiftelsen Bergmancenter på Fårö
Regionstyrelsen beslutar att överlåta Fårö skola till det nystartade bolaget Fårö Utveckling AB, med förbehållet att fastigheten inte får säljas vidare samt att den vid en eventuell konkurs återgår i Region Gotlands ägo.

Handlingsplan för kommunövergripande internationellt arbete 2012 och rapport 2011
Regionstyrelsen antar rapporten för den internationella verksamheten 2011 och handlingsplanen för 2012.

Planprogram Hall-Hangvar, Kappelshamnsvikens västra sida
Regionstyrelsen beslutar att anta planförslaget och poängterar vikten av att kommande detaljplaneförslag föregås av väl genomarbetade konsekvensbeskrivningar där utgångspunkten är att all form av exploatering skall utformas och lokaliseras så att kuststräckans unika naturmiljöer inte skadas och i förlängningen också säkerställs för allmänhetens rekreation och naturupplevelser i framtiden.

Friköp av tomträtten Visby Cypressen 15
Regionstyrelsen beslutar att erbjuda Gotland Stuveri AB att friköpa tomträtten Visby Cypressen 15 för 300 kronor per kvadratmeter (före avdrag för friköp). Styrelsen informerades om att bolaget meddelat att man inte är intresserad av att köpa till det priset.

Upplåtelse av tomträtt. Visby Annelund 1:105, Gotska golfklubben
Regionstyrelsen godkänner tekniska nämndens förslag att med tomträtt upplåta 5 500 kvm inom fastigheten för 30 000 kronor per år. Köpeskillingen för de två byggnaderna inom området sätts till 200 000 kronor.

Permutation av ändamålsföreskrifter i Systrarna Nanny och Dika Åkermans stiftelse
Socialnämndens förslag om att söka permutation (det vill säga ändring av föreskrift) av stiftelsen avslås.

Bokslutskommitté 2011
Regionstyrelsen beslutar att lägga kommunikén över bokslutet 2011 till handlingarna.

Förfrågan. Hyra för gemensamhetslokal inom trygghetsboende Othem Ejdern 3 och 6
Peab Sverige AB har gjort en förfrågan om att regionen via hyresavtal med bostadsrättsföreningen ska finansiera gemensamhetslokaler inom det planerade trygghetsboendet Ejdern 3 och 6. Regionstyrelsen avslår deras framställan.

Nyttjande av eget kapital 2012, samt nyttjande av eget kapital för räddningstjänsten 2012
Tekniska nämnden medges att disponera 629 000 kronor av eget kapital för investeringar i räddningstjänsten. I beslutet förtydligas också att samtliga nämnder även under 2012 ska ha regionstyrelsens medgivande för att få disponera eget kapital.

Information. Samhällsbyggnadsförvaltningens förändringsarbete
Regionstyrelsen har mottagit information om samhällsbyggnadsförvaltningens genomförda omorganisation.

Deltagande i ”Earth Hour”
Regionstyrelsen beslutar att regionen ska delta i manifestationen ”Earth Hour” 2012–2014 genom att fasadbelysningen på ringmuren släcks den aktuella timmen varje år.

Medlemskap. European Cities Against Drugs (ECAD)
Region Gotland lämnar det formella medlemskapet i föreningen ECAD. Anledningen är att regionstyrelsen i november 2011 beslutade att ansöka om medlemskap i EU-projektet ”Capital Building for Alcohol and Drug Prevention among Young People”, som anses passa svenska förhållanden bättre.

Sidan uppdaterad: 23 februari 2012
Ansvarig för sidan: Tomas Ängshammar

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?