Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Information om tunga brunnslock

Det finns fortfarande kvar en del tunga betonglock som lyfts av personalen som tömmer slambrunnar. Det är en onödig belastning eftersom det finns lättare lock i andra material.

Byt ut tunga betonglock till lättare lock av till exempel glasfiber. Brunnslock finns bland annat att köpa i fackhandeln för byggvaror. 

Lock som ska lyftas vid tömning får inte väga mer än 15 kg.

Av arbetsmiljöskäl utförs inte tömning av brunnar med lock som väger mer än 25 kg sedan den 31 maj 2012.

Övriga anläggningar med lock som behöver åtgärdas får en avvikelse vid tömning för åtgärd innan nästa påföljande tömningstillfälle.

Säkra brunnar

För att undvika olyckor är det är viktigt att lock är tillräckligt hållfasta och inte kan öppnas av barn. Fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren är ansvarig för att brunnslock är säkra och att brunnar inte lämnas öppna utan tillsyn. Regler om säkerhet finns bland annat i Boverkets byggregler (BBR avsnitt 8).

Region Gotland tillhandahåller mot avgift lås till slambrunnar som inte är försedda med annan låsanordning. Personalen har nyckel och låser locket efter genomförd tömning av brunnar som är försedda med Region Gotlands lås. Låsen kan beställas genom teknikförvaltningens kundtjänst på telefon 0498-26 90 00 (knappval 2).

Vad händer om jag inte byter ut ett lock som är för tungt?

Om beställd eller aviserad slamtömning inte kan utföras på grund av ett för tungt lock, debiteras en framkörningsavgift enligt gällande taxa. Avgift för dubbel bemanning vid behov kan även debiteras enligt avfallstaxan. Byt därför ut lock i god tid innan nästa slamtömningstillfälle för att undvika onödiga körningar och avgifter.