Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Risk- och händelseanalys

Styrdokument

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9.

Riskanalys och händelseanalys är två olika metoder för att identifiera risker för enskilda individer vid planerade förändringar och analysera varför allvarliga händelser uppstått.

Varför ska man göra riskanalys?

 • Förebygga icke önskvärda händelser vid planerade förändringar
 • Reducera onödiga risker

Varför ska man göra händelseanalys?

 • Utreda varför en felhändelse uppstått
 • Undanröja eller minska risken för att liknande händelser skall uppstå igen

Initiativtagare

 • Socialdirektör
 • Avdelningschefer
 • Enhetschefer/verksamhetschefer
 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Exempel på risk- och händelseområden

 • kommunikation och information
 • omorganisationer och omflyttningar
 • undernäring
 • läkemedel
 • fall
 • trycksår
 • infektion och smittspridning
 • fördröjd, utebliven insats eller ej verkställt beslut
 • felaktiv utförd vård och behandling
 • övergrepp; psykiskt, fysiskt, sexuellt och ekonomiskt