Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Hörlurar

Unga utanför studier och arbete

Ungefär 100 000 unga i Sverige behöver hjälp med att komma in på studiebanan och in i arbetslivet. Särskilt de som saknar förmåga och motivation. På Gotland är det cirka 25-30 ungdomar per årskull som inte arbetar eller studerar och därför riskerar att hamna i ett utanförskap och att inte kunna försörja sig själva. 

Ungefär 30 000 unga personer i Sverige avbryter varje år sin gymnasieutbildning och ungefär 2 000 unga påbörjar inte en gymnasieutbildning.

År 2013 gick cirka 98 procent av landets elever direkt från grundskolan till gymnasieskolan (inräknat elever till introduktionsprogrammen för obehöriga). Samtidigt ökade andelen elever som inte är behöriga till gymnasieskolans nationella program från 12,4 procent 2013  till 13,1 procent 2014.

NEET - unga som varken arbetar eller studerar

Under 2017 beräknades 127 600 unga i åldern 15–29 år stå utanför studier och arbete i Sverige (NEET). Andelen var som högst i åldersgruppen 20–24 år (8,5 procent jämfört med 3,4 procent bland 15–19-åringar). För omkring en tredjedel av gruppen unga som varken arbetar eller studerar saknas information om vad de gör.

De viktigaste bakgrundsfaktorerna är mobbning och socialt utanförskap, brist på pedagogiskt stöd i skolan och likgiltiga vuxna.  Det finns en överrepresentation av utrikes födda i gruppen.

Riskfaktorer och omständigheter som har ett samband med att unga är utanför utbildning och arbete:

-  har levt eller lever med svåra hemförhållanden, t.ex. en dysfunktionell familj, våld, psykisk sjukdom eller missbruk hos föräldrar

- har egna psykiska eller sociala problem

- har en sjukdom eller funktionsnedsättning

- har blivit föräldrar i tonåren

- har varit utsatta för kränkningar och mobbning i skolan

- är födda utomlands och har vistats i Sverige kort tid

- har missbruksproblem

- har erfarenhet av kriminalitet

Kommunala aktivitetsansvaret

Enligt skollagen är varje kommun skyldig att löpande söka upp och hålla sig informerad om hur unga mellan 16 och 20 år som inte studerar på ett nationellt program eller har gått ut gymnasieskolan utan gymnasieexamen är sysselsatta samt att erbjuda dessa lämpliga individuella insatser. Syftet är att få dem att återuppta studierna - eller få ett arbete, praktik eller annan sysselsättning. 

Regleringen kallas för det kommunala aktivitetsansvaret och syftet är att förebygga att unga människor hamnar utanför både arbete och studier. På Gotland är det Ungdomskraft som arbetar med denna verksamhet.

Information om Ungdomskraft