Kontakt

Post/besöksadress:
Klubbsvampen förskola
Häggvägen 9
621 43 Visby

 

Telefon avdelningar:

Murklan  070 0832523

Tryffeln  070 0832176

Kantarellen 070 0832178

Tickan 070 0832180

 

Rektor:
Linus Lundgren
Telefon: 0498-26 90 58
E-post: linus.lundgren@gotland.se

Biträdande rektor:
Monica Broén
Telefon: 0498-20 48 47
E-post: monica.broen@gotland.se

Administrativ assistent:
Patricia Sjögren
Telefon: 0498 - 26 94 91
E-post: patricia.sjogren@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
vi målar med vattenfärg

Så här arbetar vi

Förskolan är en egen skolform som lyder under skollagen. Förskolans utbildning bygger på den läroplan vi fick 1998 som reviderades 2018 - Lpfö 98/18. Att arbeta efter läroplanen innebär ökad kvalitet i förskolan. Enligt en helhetssyn på barn ska omsorg, utveckling och lärande bilda en helhet. Barns lek är en viktig form av lärande. Vi följer även Region Gotlands styrkort för skola och barnomsorg.

Pedagogisk inriktning

Förskolan skall enligt vår läroplan erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och god miljö. Ett lekande lärande och varande ska gå som den röda tråden veckans alla dagar, både ute och inne.  Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter.

Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Förskolan ska stödja och erbjuda möjligheter så att barnet utvecklas inom alla områden i läroplanen:

  • Språk och kommunikation
  • Skapande
  • Personlig och social utveckling
  • Naturvetenskap och teknik
  • Matematik
  • Kulturell identitet
  • Modersmål
  • Motorik och hälsa

På förskolan Klubbsvampen vill vi att utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Vi arbetar efter vår läroplan, Lpfö -18 som skriver att verksamheten ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar ska vi ta till vara på, för att skapa mångfald i lärandet. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation där pedagogerna utmanar barnens kreativitet genom att ställa aktiva frågor.

Vi verkar för att erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet.