Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vad är en riskanalys?

Syftet med en riskanalys är att identifiera och värdera risker, identifiera orsaker till dessa och ta fram åtgärder som eliminerar eller minskar riskerna, eller mildrar konsekvenserna av negativa händelser. En risk innebär att en negativ händelse kan inträffa som kan leda till en vårdskada. Att analysera risker är ett framåsyftande arbete, som syftar till att vidta förebyggande åtgärder innan något har hänt.

En riskanalys kan utföras både på lokal och verksamhetsnivå och övergripande organisatorisk nivå. Den kan avse en befintlig arbetsprocess eller göras inför en förändring. Riskanalyser på övergripande nivå är ofta mer komplex och tidskrävande ’n en analys på lokal nivå.
Generella steg i en riskanalys:

 • Initiera analys
 • Utarbeta processbeskrivning
 •  Identifiera risker
 •  Bedöma riskernas storlek
 • Identifiera bakomliggande orsaker
 • Utarbeta åtgärdsförslag och metod för uppföljning
 • Utarbeta en slutrapport
 • Beslut om åtgärder, uppföljning och tidplan för genomförande av åtgärder

I en riskanalys ingår följande roller:
Uppdragsgivare

 • Klargöra uppdraget och utser teamledare/verksamhetsföreträdare
 • Ansvarar för att analysteamet får tid avsatt
 • Ansvarar för att informera och förankra att en analys ska genomföras i den egna verksamheten
 • Beslutar när riskanalysen ska avrapporteras
 • Är mottagare av slutrapporten
 • Ansvarar för att prioritera, besluta och tidsplanera framtagna åtgärdsförslag
 • Ansvara för genomförande av åtgärder
 • Ansvar för uppföljning av åtgärdernas resultat
 •  Ansvar för spridning av analysens resultat för ett lärande i organisationen

Verksamhetsföreträdare/teamledare

 • Ansvarar för uppdraget
 • Kallar till möten
 • Tar fram faktaunderlag som krävs för analysen.

Analysledare

 • ansvara för att samtliga i teamet får introduktion i analysmetodik
 • leder analysteamet genom del olika analysstegen
 • ser till att samtliga i analysteamet kommer till tals
 • fördelar arbetsuppgifter så att arbetet fortlöper mellan mötena

Dokumentationsansvarig

 • ansvarar för dokumentation