§ 101 BUN - tema

Utskrivet från: http://www.gotland.se/5902

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2002-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2002-11-13

§ 101
BUN-tema

Årets ITiS - utmärkelse
Utmärkelsen Årets ITiS-arbetslag hade tilldelats Kräklingbo skola med följande motivering:

Arbetslaget vid Kräklingbo skola har lyckats synnerligen väl i sitt arbete med datorn som verktyg. Förtjänsterna i rapporten och arbetslagets resultat i övrigt är många. Här ska speciellt lyftas fram och poängteras följande:

Genom smidig organisation har arbetslaget lyckas väl med att organisera arbetet. Laget har regelbundet träffats för att reflektera kring arbetets gång och gjorda erfarenheter. Reflektionen som metod i utvecklingsarbetet har använts på ett utmärkt sätt och väl fokuserat på varje deltagares egna kunskaper. Deltagarna har på ett påtagligt vis känt att de trots olika utgångspunkter och kunskaper i datoranvändning har kunnat bidra med kunskaper utifrån vars och ens förutsättningar. Genom att vara varandras kritiska vänner i reflektionsarbetet har lärarna visat sig lyhörda för varandras kunskaper och förstått att tillvara ta dem på ett positivt och utvecklande sätt. Lärandet i vardagen har blivit en ledstjärna i arbetet. Förtjänstfullt är också att laget engagerat en slöjdlärare och smidigt inlemmat honom i arbetsprocessen och lagandan.

Resultatet visar att eleverna arbetat med stort engagemang och med "lust att lära". Anledningen är tvivels utan att arbetslaget så väl och smidigt lyckats stimulera eleverna till egen medverkan. Eleverna har känt stort ansvar för sitt lärande genom arbetslagets hållning och sätt att möta eleverna, vilket gett dem en positiv utmaning. Varje elev har därvid känt att hon/han presterat på toppen av sin förmåga. Rapporten är ett utmärkt resultat av reflekterande och lärande i samverkan.

De svårigheter lärarna har mött i användandet av IT har de övervunnit och därmed förvärvat en ny insikt: att kritiskt ifrågasätta IT-tekniken och fundera över när IT kan användas som ett lärandets verktyg och när IT inte kan det, något som också påverkat eleverna.

Arbetslaget har villigt delat med sig av sina vunna erfarenheter, vilket kan inspirera andra lärare till förnyade arbetssätt. Arbetslaget visar på möjligheterna, inte hindren.


BUNs ordförande Eva Nypelius riktade ett varmt tack till lärarna vid Kräklingbo skola och överlämnande utmärkelsen Årets ITiS-arbetslag till de närvarande representanterna för arbetslaget i Kräklingbo skola, som därefter lämnade en intressant redovisning över hur arbetslaget använt IT i undervisningen inom ramen för projektet.

Särskolan
Särskolechef Jan-Erik Erikson och rektor Jan Svensson informerade om aktuella frågor inom Särskolan, bl a avseende följande punkter:
° Särskolans framtida utformning (Carlbeckska kommittén)
° Skolverkets olika utvärderingar av Särskolans verksamhet
° Särvux framtida inriktning
° Elevutveckling för särskolan på Gotland
° Samundervisningsklasser
° Genomförd lärarenkät inom särskolan på Gotland
° Genomförd föräldraenkät inom särskolan på Gotland


Fenomenalen
Jan Ryegård och Tommy Nordahl informerade aktuella och planerade aktiviteter. I anslutning till informationen genomförde BUN ett studiebesök vid Fenomenalens lokaler inom Gotlands Fornsal.

BUNs ordförande Eva Nypelius riktade ett varmt tack till Fenomenalens tjänstemän för många års engagerat arbete.