§ 102 Riktlinjer avseende rekryteringsstöd, vuxenutbildning

Utskrivet från: http://www.gotland.se/5901

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2008-04-18
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2002-11-13

§ 102
Riktlinjer avseende rekryteringsstöd, vuxenutbildning

Dnr 2002/145-65
Ett nytt statligt rekryteringsbidrag till vuxna som börjar studera införs från och med januari 2003. Avsikten är att landets kommuner ska kunna använda rekryteringsbidraget som ett verktyg i sin uppsökande verksamhet. Syftet är att rekrytera personer mellan 25 och 50 år, som är eller riskerar att bli arbetslösa eller som har något funktionshinder och som har behov av kompletterande utbildning. Kommunerna ska pröva vilka personer som har förutsättningar att få bidraget. Bidraget är ett utpräglat rekryteringsstöd och inget generellt studiestöd till alla vuxenstuderande. Rekryteringsbidraget ska i sin helhet vara ett bidrag, men i största möjliga mån följer Lag om rekryteringsbidrag till vuxna studiemedelssystemets grundprinciper för att fortsatta studier med studiestöd ska vara möjligt.

Bidragsnivån per studiemånad ( 2002 års priser) är för heltidstudier 7 391kr. Det finns även en högre bidragsnivå som kan utgå i vissa fall. Bidraget skall inte beskattas och är pensions-grundande. Studierna ska vara på grundläggande eller gymnasial nivå och pågå minst 3 veckor. Studierna kan bedrivas på 20%, 50%, 75% eller heltid. Bidraget utbetalas i högst 50 veckor oavsett studiernas omfattning.

Varje kommun ska anta riktlinjer för hur arbetet med rekryteringsbidraget ska utformas. En arbetsgrupp bestående av representanter för LO/TCO, HSO, Gotlands läns folkhögskola, Portalen och kommunens vuxenutbildning hade utarbetat förslag till riktlinjer för rekryte-rings-stödet i Gotlands kommun.


Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN föreslår kommunstyrelsen att fastställa riktlinjer för rekryteringsbidraget enligt framlagt förslag.