§ 276 Konsekvenser av höjda taxeringsvärden på fastigheter

Utskrivet från: http://www.gotland.se/5886
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2002-11-12

§ 276
Konsekvenser av höjda taxeringsvärden på fastigheter

Majvor Östergren (s) väckte förslaget att kommunstyrelsen skulle ta initiativ till att hos lämplig instans framhålla de negativa följderna för stora delar av den gotländska befolkningen och bygden av stigande taxeringsvärden på fastigheter.

Kommunstyrelsens beslut

  • Ledningskontoret får i uppdrag att förbereda underlag i frågan och arbetsutskottet bemyndigas besluta om lämplig åtgärd.
Expedieras:
Regiondirektören