Kontakt

Post/besöksadress:
Lyckåkersskolan
Lövängsgatan 5
621 49 Visby

Tfn: 
0498 - 26 95 38

Rektor
Ann-Kristin Munter
tfn: 0498 - 26 96 11 
E-post: ann-kristin.munter@gotland.se

Bitr rektor
Åsa Olofsson
E-post: asa.olofsson01@gotland.se

Adm assistent: 
Yvonne Siggelin
tfn: 0498 - 26 95 38 
E-post: yvonne.siggelin@gotland.se


Idrottshall                070-083 20 01
Bibliotek                   076-428 92 15
Personalrum             070-083 20 03
Skolrestaurang         0498 - 269635
Husmor, Södervärn   0498 - 269602
Fritidshem Aspen      070-083 20 05
Fritidshem Boken      070 083 20 04
Fritidshem Pilen        070-083 20 07
Förskoleklass B         070-083 20 07
Fritidshem Alen        070-083 20 02
Fritidshem Eken       073-654 14 56
Fritidshem Rönnen   070-083 20 00
Fritidshem Valnöten  070-083 20 06
Förskoleklass A        070-083 20 06
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi

Vår vision är att skapa en skola för alla som sätter barnet i centrum.

En skola som ger varje elev en meningsfull skolvardag med sammanhang och helhet. Vårt mål är att varje elev ska gå ut vår skola med goda kunskaper självkänsla och tillit till sin egen kapacitet, där självförtroendet finns att våga ta steget från att drömma till att förverkliga drömmen.

 

Verksamheten på Lyckåkerskolan skall:

  •  Bedrivas så att barnen tillgodogör sig sådana kunskaper att de kan, vill och vågar påverka samhällsutvecklingen.
  • Alla elever ska känna sig sedda under sin skoldag. Medbestämmande genom klassråd, elevråd och skolråd. Motverkande av mobbning genom aktivt värdegrundsarbete.                     


 

Rastverksamhet

Som ett led i Lyckåkerskolans främjande och förebyggande värdegrundsarbete vill vi ge barnen på Lyckåkerskolan en meningsfull och lustfyld rastverksamhet där alla kan känna sig delaktiga. Vi har fyra rastpedagoger som bedriver rastverksamhet på Lyckåker. Vi har på Lyckåker två bodar som är utrustade med olika lekmaterial som har blivit en central plats på skolgården, en naturlig samlingspunkt för insperation och lekar, aktiviteter och möten mellan åldersgränserna.

Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet har såväl ett förebyggande/hälsofrämjande och konsultativt ansvar samt ett ansvar för att samordna direkta insatser och åtgärder när behov uppstår.

Elevernas hälsa och välbefinnande i skolan är ett gemensamt ansvar för hem och skola. I skolan har rektorn det övergripande ansvaret för elevhälsan. Klasslärare och fritidspersonal har det dagliga och praktiska ansvaret för sina respektive elevers kunskapsutveckling, hälsa och välbefinnande. 

Elevhälsoteamets arbete grundar sig på aktuella lagar, bestämmelser och styrdokument.Elevhälsoteamet har såväl ett förebyggande/hälsofrämjande och konsultativt ansvar som ansvar för att samordna direkta insatser och åtgärder när behov uppstår.

Elevhälsoplanen och elevhälsoteamets arbete grundar sig på aktuella lagar, bestämmelser och styrdokument.

Lyckåkerskolans elevhälsoteam består av rektor, skolsköterska (skolläkare), specialpedagog, speciallärare samt kurator och skolpsykolog. Elevhälsoteamet träffas varje vecka i olika konstellationer efter uppgjort kalendarium, hela teamet träffas 1-2 gånger/månad.

Teamet har tillsammans en bred kompetens om elevers utveckling och kompletterar varandra genom sina olika specialkunskaper. 

Skolkurator Christina Wigström 0700832554

Skolläkare, tidsbeställning       0498 269634

Skolpsykolog Margareta Fûrst  0498 263380

Skolsköterska Ylva Kikajon,      073 7658707

 

Speciallärare, specialpedagog.

Speciallärare och specialpedagogen samarbetar och utgår alla från att elever i behov av särskilt stöd ska få så goda rutiner och förutsättningar som möjligt för delaktighet, utveckling och lärande. Arbetet sker utifrån ett specialpedagogiskt synsätt där elevens behov styr det pedagogiska arbetet. Speciallärare arbetar dock något mer riktat mot elevens inlärningskapacitet och kunskapsnivå och prioriterar sitt arbete kring elever som riskerar att inte nå alla ämnens mål/kunskapskrav. Speciallärarna tränar enskilt med elever i intensivperioder eller arbetar i olika gruppkonstellationer, utanför eller i klassrummet. De gör även pedagogiska utredningar/kartläggningar och analyser, samt screenar eleverna på gruppnivå och individnivå i svenska och matematik.  Speciallärarna samarbetar även med personalen och ger handledning vid behov inom matematik, svenska och engelska.


Specialpedagog:

Monica Norström

monica.norstrom@gotland.se

Speciallärare matematik:                                             Speciallärare läs/skriv/språk:

Sabina Svensson Meimermondt                                    Mia Hallenbring

sabina.meimermondt@gotland.se                                marianne.hallenbring@gotland.se


 

Mångkulturell

Lyckåkerskolan blir allt mer mångkulturell och i dagsläget är vi stolta över att vi har drygt 40 elever med en bakgrund i ca 25 länder och med nästan lika många olika språk som modersmål. I år har vi nio modersmålslärare igång med undervisning enskilt och i grupper med flera elever. Vi har alltid tillgång till telefontolk om så behövs vid utvecklingssamtal eller andra möten med elev och vårdnadshavare. På Lyckåkerskolan har vi ett professionellt bemötande av alla elever och tar tillvara och utforskar den språkliga och kulturella mångfalden som våra elever tillför skolan!

När man kommer som helt nyanländ till Sverige och Gotland möter alla elever först skolvärlden genom mottagningsenheten Lotsen. På Lotsen gör man då bl.a. Skolverkets första kartläggningar över bakgrund, kunskaper och tidigare skolgång, så att eleverna får en så bra start som möjligt när de sedan börjar i sin nya klass.
När elever sedan kommer till oss på Lyckåkerskolan tar vi vid och kartlägger ämneskunskaperna utifrån ålder och gör individuella anpassningar efter behov i den vanliga undervisningen. På Lyckåkerskolan har vi en ansvarig SVA lärare, som dels är kontaktperson mot Lotsen och modersmålslärarna, men som framför allt stöttar elever, personal och föräldrar i den dagliga verksamheten. Speciallärare i svenska är även delaktig i intensivundervisning vid behov och uppföljning av våra nyanlända elevers läs- och skrivutveckling.