Kontakt

Besöksadress:
Västerhejde Toftavägen 157

Postadress:
Västerhejde skola
Toftavägen 157
622 61 Västerhejde
Tfn: 0498 - 20 48 25

Rektor
Eva-Karin Rönnfors
Tfn:0498-20 48 26
E-post: eva-karin.ronnfors@edu.gotland.se

Skoladministratör
Pija Söderlind
0498-20 48 57
E-post: pija.soderlind@edu.gotland.se

Intendent/skoladministratör
Monica Kraft
0498-20 48 25
monica.kraft@edu.gotland.se

Fritidshemmets telefonnummer:

Skattkistan:  070-083 23 60
Ettorna och Tvåorna: 073-765 86 67
Storbarn: åk3-6:  070-447 68 60

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi i Västerhejde skola

Vi arbetar i åldershomogena grupper. Lärarna varierar arbetssätten (klassundervisning, par-, grupp-, individuellt arbete) beroende på vad som passar för tillfället. Många klasser arbetar tematiskt med olika områden. Vid ett antal tillfällen per år arbetar vi i åldersblandade grupper (här använder vi ibland vårt faddersystem). De elever som har störst behov av extra stöd får specialundervisning.

I svenska och matte använder vi delvis färdiga läromedel men också egenproducerat material. För att konkretisera undervisningen arbetar vi med laborativt och konkret material.

I Västerhejdes rektorsområde har vi två prioriterade arbetsområdenområden:

 • Elevinflytande
 • Hälsofrämjande arbete

MÅL OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR ATT NÅ REKTORSOMRÅDETS PRIORITERADE OMRÅDEN

 

 • Genus skall genomsyra hela vår verksamhet
 • Val av högläsningslitteratur
 • Tidningen Globen  
 • Worlds Childrens Price (WCP) där varje klass studerar ett land där vi stödjer en SOS barnby.
 • Julmarknad för att samla ihop pengar till våra barnbyar.                                                                                                                                                                       Elevinflytande
 • Klassråd
 • Elevråd
 • Miljöråd
 • Årlig elevenkät
 • Jobba efter individuella mål från utvecklingssamtal – IUP
 • Portfolio
 • Eleverna i åk 3-6 delaktiga i arbetet i ”sportboden”
 • Kamratstödjare i samarbete med trygghetsteamet                              Samarbetet innebär att vi aktivt arbetar för att förebygga mobbning.

         Hälsofrämjande arbete

 • Skogspromenader och lek i vår skolskog
 • Rastaktiviteter
 • Friluftsdagar  
 • Trygghetsteam - kamratstödjare 
 • Avslappning, massage och yoga
 • Fadderverksamhet

Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet är en del av skolans verksamhet och arbetar förebyggande och hälsofrämjande genom att samordna insatser och åtgärder när behov uppstår, t ex genom extra anpassningar och särskilt stöd. Arbetet grundar sig på aktuella lagar, bestämmelser och styrdokument.

Elevernas hälsa och välbefinnande är ett gemensamt ansvar för hem och skola. Rektorn har det övergripande ansvaret för elevhälsan. Klasslärare och fritidspersonal har det dagliga och praktiska ansvaret för elevers lärande, hälsa och välbefinnande.

Elevhälsoteamet träffas varje vecka i olika konstellationer efter uppgjort kalendarium.

Västerhejdes elevhälsoteam består av:

Rektor: Eva-Karin Rönnfors, eva-karin.ronnfors@edu.gotland.se, 0498-204826

Skolkurator: Marie Hagberg, marie.hagberg@edu.gotland.se, 0498-269598

Skolläkare: Elise Milton, tidsbeställning genom skolsköterska

Skolsköterska: Michaela Holmqvist, michaela.holmqvist@edu.gotland.se,                070-4476816

Skolpsykolog: Karin Alvinge, karin.alvinge@edu.gotland.se, 070-447 68 08

                     

 

Speciallärare och specialpedagog

På skolan finns det en speciallärare och en specialpedagog samt en lärare som prioriterar sitt arbete kring elever som riskerar att inte nå kunskapskraven eller elever som behöver mer utmaning och stimulans. De gör bl a obeservationer, pedagogiska utredningar/kartläggningar, analyser och screenar eleverna på grupp- och individnivå i svenska och matematik.

Speciallärarna arbetar riktat mot elevens inlärningskapacitet och kunskapsnivå. De arbetar med elever i intensivperioder, enskilt eller i olika gruppkonstellationer, utanför eller i klassrummet. Vid behov ger speciallärarna även handledning till lärarna inom matematik, svenska och engelska.

Specialpedagogen har en mer handledande roll mot pedagoger/resurser gällande förhållningssätt och lärmiljö i arbetet runt elever som har behov av särskilt stöd.

Lärare: Annika Jakobsson, annika.jakobsson@edu.gotland.se,  070-083 28 95

Speciallärare: Åsa Eklund, asa.eklund@edu.gotland.se,             070-447 72 94, 

Specialpedagog: Madeleine Appelqvist, madeleine.appelqvist@edu.gotland.se,       070-447 78 95, (F-klass)