Kontakt

Besöksadress:
Västerhejde Toftavägen 157

Postadress:
Västerhejde skola
Toftavägen 157
622 61 Västerhejde
Tfn: 0498 - 20 48 25

Rektor
Annika Jakobsson
Tfn: 0498 - 20 48 26
E-post: annika.jakobsson02@edu.gotland.se

Skoladministratör
Pija Söderlind
0498-20 48 57
E-post: pija.soderlind@edu.gotland.se

Intendent/skoladministratör
Monica Kraft
0498-20 48 25
monica.kraft@edu.gotland.se

Fritidshemmets telefonnummer:

Skattkistan:  070-083 23 60
Ettorna och Tvåorna: 073-765 86 67
Åk 3-6:  070-447 68 60

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi i Västerhejde skola

Vi arbetar i åldershomogena grupper. Lärarna varierar arbetssätten (klassundervisning, par-, grupp-, individuellt arbete) beroende på vad som passar för tillfället. Många klasser arbetar tematiskt med olika områden. Vid ett antal tillfällen per år arbetar vi i åldersblandade grupper (här använder vi ibland vårt faddersystem).  Vi strävar efter att  lärmiljöerna i pedagogiska, fysiska och sociala perspektiv är tillgängliga och anpassade till alla elevers olika behov och förutsättningar.

I svenska och matte använder vi delvis färdiga läromedel men också egenproducerat material. För att konkretisera undervisningen arbetar vi med laborativt och konkret material.

I Västerhejde skola har vi två prioriterade arbetsområden:

 • Språkutvecklande arbetssätt
 • Hälsofrämjande arbete med trygghet och god värdegrund i fokus

Skolans mål och strategier för att nå skolans prioriterade områden

 • Genus skall genomsyra hela vår verksamhet
 • Val av högläsningslitteratur 
 • Med hjälp av Worlds Childrens Price (WCP)-programmet lär sig eleverna om alla människors lika värden, Barnkonventionen och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, hur demokrati fungerar och ständigt måste försvaras samt hur alla kan bidra till att motverka fattigdom, orättvisor och miljöhot.

Lördagen innan första advent arrangerar skolan en julmarknad för att samla ihop pengar till våra barnbyar. Varje klass följer och stöttar en egen barnby genom alla sina år på Västerhejde skola.     

 Trygghet och god värdegrund genom elevinflytande:

 • Klassråd
 • Elevråd
 • Miljöråd
 • Digital trivselenkät 1 gång per månad
 • Jobba efter individuella mål från utvecklingssamtal – IUP
 • Portfolio
 • Eleverna i åk 3-6 delaktiga i arbetet i Sportboden

Hälsofrämjande arbete

 • Skogspromenader och lek i vår skolskog
 • Rastaktiviteter
 • Friluftsdagar  
 • Trygghetsteam - kamratstödjare
 • Avslappning, massage och yoga
 • Fadderverksamhet
 • Samarbete med SISU: Rörelsesatsning i skolan

Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet är en del av skolans verksamhet och arbetar förebyggande och hälsofrämjande genom att samordna insatser och åtgärder när behov uppstår, t ex genom extra anpassningar och särskilt stöd. Vi har ett salutogent förhållningssätt. Arbetet grundar sig på aktuella lagar, bestämmelser och styrdokument.

Elevernas hälsa och välbefinnande är ett gemensamt ansvar för hem och skola. Rektorn har det övergripande ansvaret för elevhälsan. Klasslärare och fritidspersonal har det dagliga och praktiska ansvaret för elevers lärande, hälsa och välbefinnande.

Elevhälsoteamet träffas varje vecka i olika konstellationer efter uppgjort kalendarium.

Västerhejdes elevhälsoteam består av:

Rektor: Annika Jakobsson, annika.jakobsson02@edu.gotland.se, 0498-204826

Skolkurator: Yvonne Klingenström, yvonne.klingenstrom@edu.gotland.se, 0498-269584

Skolläkare: Elise Indikeu, tidsbeställning genom skolsköterska

Skolsköterska: Michaela Holmqvist, michaela.holmqvist@edu.gotland.se,                070-4476816

Skolpsykolog: Fredian Lindström,fredian.lindstrom@edu.gotland.se 

Speciallärare: Cecilia Cederlund,cecilia.cederlund@edu.gotland.se  070-083 28 95

Speciallärare: Åsa Eklund, asa.eklund@edu.gotland.se, 070-447 72 94

Fysioterpeut: Kristin Hjorth, kristin.hjorth@edu.gotland.se, 073-7658219

                     

Speciallärarna på Västerhejde skola

På skolan finns det två speciallärare; Cecilia Cederlund och Åsa Eklund.  De prioriterar sitt arbete kring elever som riskerar att inte nå kunskapskraven eller elever som behöver mer utmaning och stimulans. De gör bl. a. observationer, pedagogiska utredningar/kartläggningar, analyser och screenar eleverna på grupp- och individnivå i svenska och matematik.

Speciallärarna arbetar riktat mot elevens inlärningskapacitet och kunskapsnivå. De arbetar med elever i intensivperioder, enskilt eller i olika gruppkonstellationer, utanför eller i klassrummet. Vid behov ger speciallärarna även handledning till lärarna inom matematik, svenska och engelska.