Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om förskolan Skräddaren

Med barnen i fokus
Leken är barnets viktigaste väg till lärande, och verksamheten ger stort utrymme för kreativitet och det lustfyllda lärandet. Vi arbetar temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena; matematik, naturvetenskap och språk, ingår som ett naturligt inslag.

Vi tar tillvara och stärker barns intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Vi ser barn som kompetenta, intar ett barns perspektiv och uppmuntrar dem till att vara självständiga individer med inflytande och delaktighet. Arbetet med värdegrunden är grundläggande och bidrar till att utveckla demokratisk kompetens.

Vår personal
Ett positivt bemötande, mot såväl barn som föräldrar, anser vi är avgörande för att skapa en god och öppen relation baserad på trygghet och tillit. Vi arbetar aktivt för att föräldrars och barns uppfattningar och synpunkter ska påverka innehållet i verksamheten.

Vår miljö
Skräddaren har en fin gård, som inspirerar till lek och vi prioriterar utevistelse. Vi har närhet till skog och andra naturområden.

På vår gård finns bl a sandlådor, gungor och en lekställning.

Vår inomhusmiljö är utformad och anpassad efter barnens behov och intressen, material finns lättillgängligt för att utforska och skapa.

Förskolan har två avdelningar som heter Saxen och Nålen. Personalen samarbetar över avdelningsgränserna.

Måltider
På vår förskola äter vi varierad och näringsriktig kost. Maten får vi från Norrbackaskolans kök i norra Visby.

07.00-07.30  Frukost

11.15            Lunch

14.00-14.30  Mellanmål