Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi på Skräddaren

Förskolans verksamhet utformas i överenstämmelse med Läroplan för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010) med inriktning på språk och lek med mycket utevistelse på gården och i närområdet.