Kontakt

Post- och besöksadress:
Bryggaren förskola
Bryggargatan 28
621 53 Visby

Tfn Bryggaren:
0498 - 27 73 14
Blomman: 0700 - 83 26 45
Humlan: 0739 - 73 91 08

Rektor:
Ulrika Westin
Tfn: 0498- 26 34 12
E-post: ulrika.westin@gotland.se

Biträdande rektor:
Maria Sollerman
Tfn: 0498- 26 97 43
E-post: maria.sollerman@gotland.se
 

Administration för
barnomsorgsansökningar, scheman,
inkomster och fakturor:
barnomsorg@gotland.se
Tfn: 0498 - 26 34 90

Adm assistent:
Kristina Forslycke
Tfn: 0498-26 34 09
E-post: kristina.forslycke@gotland.se

 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi på förskolan Bryggaren

Med barnen i fokus
Leken är barnets viktigaste väg till lärande, och verksamheten ger stort utrymme för kreativitet och det lustfyllda lärandet. Vi arbetar temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena; matematik, naturvetenskap och språk, ingår som ett naturligt inslag.

Vi tar tillvara och stärker barns intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Vi ser barn som kompetenta, intar ett barns perspektiv och uppmuntrar dem till att vara självständiga individer med inflytande och delaktighet. Arbetet med värdegrunden är grundläggande och bidrar till att utveckla demokratisk kompetens.

Vår personal
Ett positivt bemötande, mot såväl barn som föräldrar, anser vi är avgörande för att skapa en god och öppen relation baserad på trygghet och tillit. Vi arbetar aktivt för att föräldrars och barns uppfattningar och synpunkter ska påverka innehållet i verksamheten.

Vår miljö
Vi har närhet till skog och andra naturområden. Vi har också närhet till Terra Novabadet, dit vi gärna går varma sommardagar. Dessutom har vi en härlig gård med många möjligheter till kreativitet och utmaningar i leken för alla åldrar. Vår inomhusmiljö är utformad och anpassad efter barnens behov och intressen, material finns lättillgängligt för att utforska och skapa.