Kontakt

Hamnavdelningen, teknikförvaltningen
Besöksadress: Färjeleden 2, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: visby.port@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Information om ISPS

ISPS är en förkortning av International Ship & Port facility Security code. ISPS är ett regelverk som är antaget av International Maritime Organisation (IMO), det internationella sjösäkerhetsorganet. IMO som lyder under FN, regelverket gäller alltså för hamnar över hela världen och syftar till att skapa en säkra transporter mellan hamnarna för passagerare och gods. Regelverket har funnits sedan 2004.

Från hamnens sida gäller det således bl.a. att tillse så oönskade personer, vapen eller sprängmedel inte kommer in i hamnanläggningen, i syfte att försvåra eller förhindra fartyget att lasta och avgå till sin destination.

För att säkerställa att vi, Region Gotland, hamnavdelningen, gör vad som åligger oss enligt regelverket har vi utarbetat skyddsplaner som beskriver vår organisation och hur vi planerat att hantera det dagliga (rutinmässiga) säkerhetsarbetet i hamnanläggningarna och vad vi gör om extraordinära situationer uppstår. Dessa planer har därefter godkänts av Transportstyrelsen, sjöfartsinspektionen.

Som privatperson märker man tydligast av allt det här igenom att sådana områden av hamnen som berörs av ISPS är instängslade och tillåsta. Ibland, främst under sommarmånaderna, kan det hända att dessa områden är öppna eftersom det då inte pågår sådan trafik som berörs av ISPS.

Här på Gotland är det Visby, Klintehamn, Slite och Ronehamn som omfattas av ISPS. Som passagerare märker du kanske av ISPS genom att du kan bli uttagen för kontroll, visitation, av särskilt avdelad personal, normalt väktare. Det är ungefär som det fungerar på flyget, om än lite enklare.